دو فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي تاريخ‌ اسلام در آينه پژوهش

قيمت مقاله الكترونيكي: 
0تومان

اين نشريه با هدف انتشار مقالات علمي ـ تخصصي در زمينة تاريخ اسلام و تشيع، امامان شيعه، و تاريخ و تمدن اسلامي از پاييز 1381 تاكنون در 4 پيش شماره و 28 شماره در قالب فصل‌نامه منتشر مــي‌شود. صـــاحب‌امـتياز اين نــشريه مــؤسســه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره)، مديرمسئول آن حجت‌الاسلام دكتر محمدرضا جباري و سردبير آن حجت‌الاسلام‌ مهدي پيشوايي است.

اين نشريه با هدف ايجاد فرصت براي ارائه يافته‌هاي پژوهشگران تاريخ پا به عرصه نهاد و از مباحث و پژوهش‌هاي بنيادي و نظري نيز از مقالات و بررسي‌هاي كاربردي كه با حفظ ملاك‌ها و معيارهاي علمي، به نوعي به نيازها، پرسش‌ها و ابهام‌ها پاسخ دهد، همچنين مقالات مربوط به مطالعات جديد در زمينه سيره و تاريخ اسلام و تاريخ تشيع كه راهگشاي علاقه‌مندان باشد، استقبال مي‌كند.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

دو فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمدرضا جباري

سردبير

مهدي پيشوايي

مدير اجرايي

روح الله فريس آبادي

هيئت تحريريه

محسن الويري-دانشيار دانشگاه باقر العلوم (ع)

مهدي پيشوايي-مدير پژوهشي گروه تاريخ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)

محمدرضا جباري-دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

يعقوب جعفري-استاد و پژوهشگر در علوم قرآن و تاريخ اسلام

جواد سليماني اميري-استاديار گروه تاريخ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)

حسين عبدالمحمدي - استاديار جامه المصطفي العالميه

اصغر منتظرالقائم-دانشيار دانشگاه اصفهان

محمد رضا هدايت پناه - استاد يار حوزه و دانشگاه

محمدهادي يوسفي‏غروي-استاد و پژوهشگر در تاريخ اسلام و تشيع

دورنگار

025-32934483

نشاني الكترونيك

tarikh@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165