سيدعبدالحميد وَفسي اولين شهيد انقلاب مشروطيت ايران

سيدعبدالحميد وَفسي
اولين شهيد انقلاب مشروطيت ايران

مهدي بهراد*

چكيده

غوغاي شور‌انگيزي كه سال‌ها پيش، در ايران، انقلاب مشروطيت خوانده شد، هرچند نتوانست بناي متزلزل و درخت پوسيدة استبداد را از بيخ و بن بركند، اما زمينة آشنايي مردم ايران را با جلوه‌هايي از آزادي و شكل‌هاي جديد حكومت و مملكت‌داري فراهم كرد.
مبارزة تودة مردم و طبقات مختلف جامعه با مدافعان نظام استبدادي، شرايط جديدي را در كشور پديد آورد. مردمي كه طي ساليان دراز، از نظام حكومتي خويش و فرمانروايانشان چيزي جز اختناق، تعدّي و بي‌قانوني نديده بودند، فرصت يافتند تا اعتراض و نارضايتي خود را از وضع موجود در قالب انقلابي اجتماعي ابراز كنند.
آنچه پيش ‌رو داريد تلاشي است در جهت بازشناسي شخصيت و نقش اولين شهيد انقلاب مشروطه كه در منابع گوناگون از او به نام طلبة جوان، سيدعبدالحميد تعبير شده است.

كليد واژه‌ها: انقلاب مشروطه، سيدعبدالحميد، شهادت، وَفس.

 

* دريافت: 1/2/1388 ـ پذيرش: 10/3/1388.

Email:vafs_village@yahoo.com