مشاغل و حرَف اصحاب و راويان ائمة اطهار عليه السلام تا پايان غيبت صغرا

سال دهم، شماره دوم، پياپي 35، پاييز و زمستان 1392

مجيد افلاکيان / کارشناس ارشد تاريخ تشيع از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره           majidaflakiyan@yahoo.com

مهدي پيشوايي / مدير پژوهشي گروه تاريخ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                             

دريافت: 29/6/1391 ـ پذيرش: 7/7/1393

چکيده

اشتغال از ضرورت‌هاي زندگي افراد بشر است. شيعيان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. سفارش اهل‌بيت عليه السلام به کسب و کار و نهي از بيكاري و بطالت، از نکات مهم تأثيرگذار در زندگي شيعيان در عصر حضور ائمة اطهار عليه السلام بوده است. شيعيان به‌گونه‌اي به شغل و کسب روزي حلال اهتمام داشتند که شهرت برخي از آنها به شغلشان است. هرچند به‌سبب کمبود منابع، دستيابي به شغل تمام اصحاب ائمة معصوم عليه السلام، دشوار است، اما در اين نوشتار سعي شده تا با استقراي کافي و بررسي گسترده، به شغل اصحاب امامان† و فضاي اقتصادي دورة ائمة عليه السلام و وضعيت اقتصادي شيعيان در آن دوره دست يابد. بر اساس اين استقرا، ياران و راويان ائمة اطهار عليه السلام شغل‌هاي متنوعي داشتند كه نشان‌دهندة حضور آنان در عرصة اقتصادي است. از سوي ديگر، آنان در كنار شغل و پيشة عادي، حامل علوم و معارف اهل‌بيت عليه السلام بودند و بعضي از آنان حافظ هزاران حديث بودند، و حتي برخي از آنان به مرحلة فقاهت و اجتهاد رسيده بودند.

كليدواژه‌ها: شغل اصحاب ائمه عليه السلام، تقيد اصحاب ائمه عليه السلام به مال حلال، وضعيت مالي اصحاب ائمه عليه السلام، ضرورتِ داشتنِ شغل.

 

مقدمه

ازآن رو كه اهل بيت عليه السلام همواره بر كسب درآمد حلال تأكيد داشته اند (كليني، 1363، ج5، ص 80ـ81) و يكي از مهم ترين راه هاي  كسب روزي حلال شغل مناسب است، اهتمام اهل بيت عليه السلام در اين باره موجب مي شد تا اصحاب خود را از بيكاري و نشستن در خانه منع نمايند و در مقابلِ تقاضاي برخي از شيعيان براي دعاي روزي در حق آنان، مي فرمودند: روزي را از راهي (اشتغال) به دست آوريد كه خداوند متعال قرار داده است (همان،  ص 78).

تاكنون كتاب يا مقاله اي در زمينة شغل اصحاب ائمة اطهار عليه السلام يا نگاشته نشده و يا فقط به صورت محدود و غيرمستقل آن را بررسي كرده است. ازاين رو، نگارش مقاله با مشكلات بسياري مواجه بود.

براي بررسي شغل اصحاب ائمة اطهار عليه السلام، پيش از ورود به اصل بحث، ضرورت داشتن شغل و وجوب كسب و كار براي هر فرد بررسي مي شود و سپس شغل اصحاب ائمة اطهار عليه السلام، در قالب جدول ذكر خواهد شد. اما توجه به اين نكته لازم است كه براي پرهيز از طولاني شدن كلام، ذكر بسياري از مطالب مرتبط با شغل، به مجال ديگر واگذار گرديد.

ضرورت اشتغال به كار از نگاه اهل بيت عليه السلام

داشتن روزي حلال ملازم با داشتن شغل مناسب است (همان، ص 89)، از سوي ديگر، شغل مناسب ماية استقلال اقتصادي و حفظ عزت و سربلندي بنيان خانواده است. از اين رو، اهل بيت عليه السلام به اقتضاي شرايط مشغول، به كار مي شدند و منبع درآمد شخصي داشتند و بخشي از دسترنج خود را در امور خير مصرف مي كردند. براي نمونه، پيامبر گرامي صل الله عليه و آله در جواني مدتي در كاروان تجاري حضرت خديجه عليها السلام مشغول بودند؛ يا وقتي اميرالمؤمنين عليه السلام، خواستند از بصره بروند در بين مردم شهر ايستادند و ضمن سخناني چنين فرمودند: اي مردم بصره، چرا بر من خرده مي گيريد؟! به خدا سوگند، اين (اشاره كرد به كيسه اي كه در دست داشتند) نيست، مگر از محصول و غلة من در مدينه. اگر من از نزد شما رفتم و بيش از آنچه مي بينيد به همراه بردم من در زمره خائنان هستم (عليدوست، 1391، ص 86).

اين گزارش حاكي از آن است كه اميرالمؤمنين عليه السلام پيش از هجرت به كوفه، در مدينه باغ و نخلستان و زميني فراهم كرده بودند كه از درآمد آن استفاده مي كردند. همچنين مطابق نقل هاي ديگر، آن حضرت به حفر قنات و كندن چاه مشغول مي شدند و پس از رسيدن به آب، آن را وقف مي نمود (مرعشي نجفي، 1405ق، ج 18، ص 54). طبق برخي ديگر از نقل ها، آن حضرت از دستمزد كارهايشان، هزار بنده را آزاد ساختند (كليني،  1363، ج 5، ص 74).

اهميت شغل در سيرة امام باقر عليه السلام به اندازه اي بود كه يكي از بزرگان آن زمان به نام محمدبن منكدر چنين نقل كرده است: روزي از مدينه بيرون آمدم و در صحرا محمدبن علي بن الحسين را ديدم. او درحالي كه بدن چاقي داشت، با تكيه بر دو غلام سياه، به سوي مزرعه مي رفت، پيش خود گفتم: سبحان الله! پيرمردي از قريش در چنين ساعتي با اين وضعيت براي به دست آوردن دنيا در تلاش است. بايد او را موعظه كنم! نزد او رفته و گفتم: خداوند تو را حفظ كند. اگر در اين حال، اجل تو برسد چه خواهي كرد؟ فرمود: اگر در اين حال اجلم برسد، در حال اطاعت خدا از دنيا خواهم رفت. من با كاركردن، خود و عيالم را از محتاج بودن به تو و مردم حفظ مي كنم... (همان، ص 73).

در سيرة امام صادق عليه السلام، كار كشاورزي براي بي نيازي از مردم (همان، ص 74) و در سيرة امام كاظم عليه السلام، كار روي زمين عمل پيامبران و اوصيا و صالحان (همان، ص 75) معرفي شده است.

شيعيان نيز با تأسي به اهل بيت عليه السلام، به شغل اهميت ويژه اي مي دادند و با اينكه برخي از آنان داراي منصب حكومتي و يا مستمري از بيت المال بودند، از كار كردن خودداري نمي كردند؛ همچنان كه سلمان فارسي، وقتي حاكم مدائن بود، به كار حصيربافي اشتغال داشت (عاملي). مستمري سلمان از بيت المال پنج هزار درهم بود كه آن را صدقه مي داد و از دسترنج خود استفاده مي كرد (همان، ص 32).

ائمة اطهار عليه السلام اصحاب را از كسالت پرهيز مي دادند و افراد تنبل را سربار جامعه و يا خانودة خود (كليني، ج5، ص86) و بدون خير و تنبل ترين افراد در امر آخرتشان (همان، ص 85) معرفي مي نمودند و در صورت ركود اقتصادي شيعيان، دستورات خاصي براي رونق اقتصادي آنها مي دادند كه در كتاب شريف الكافي به نمونه هايي از آن اشاره شده است (همان، ج 3، ص 473-476).

بايد توجه داشت ضرورت شغل به معناي داشتن شغل ثابت و با حقوق و مزاياي معين نيست، بلكه منظور آن است كه مسلمان بايد تنبلي را كنار بگذارد و هر روز دنبال روزي خود باشد، خواه شغل او ثابت و براي يك نهاد دولتي و اداري با حقوق و مزاياي ثابت باشد و يا هر روز رزق خود را با فعاليت شخصي از بازار، مزرعه، باغ و غير آن كسب نمايد.

برخي از روايات عبادت را ده جزء دانسته و نه جزء آن را مال حلال معرفي كرده اند (مجلسي، 1403ق، ج74، ص27). برخي ديگر از روايات عبادت را هفتاد جزء معرفي كرده  و برترين هفتاد جزء را كسب حلال معرفي  نموده اند (صدوق، 1406ق، ص 180). طبق همين مبنا و نيز ضرورت توجه به مال حلال، اصحاب ائمة معصوم عليه السلام در كنار كار و رعايت آداب كسب و كار، در پرداخت خمس و حقوق واجب دقت داشتند. براي نمونه، حكَمِ بن عِلْبَاء اَسَدي (طوسي، 1363، ج2،  ص58) و ابي­سيار مسمع­بن عبدالملك (كليني، 1363، ج1، ص408) اموال خمسي خود را نزد امام صادق عليه السلام آوردند. در گزارش ديگري آمده است كه امام صادق عليه السلام خمس اموال حارث بن مغيره نصري را بخشيد (طوسي، 1364، ج4، ص 143).

اهتمام اصحاب امامان عليه السلام در پرداخت خمس، به اندازه اي بوده كه مقيد بودند نسبت به تعلق و يا عدم تعلق خمس به اموال خود، از امام عليه السلام سؤال كنند. امام رضا عليه السلام براي پدر علي بن الحسين عبدربه هديه اي فرستادند. او در نامه اي، از امام عليه السلام سؤال كرد: آيا هديه اي كه براي من فرستاده ايد خمس دارد؟ حضرت به او نوشتند: آنچه صاحب خمس براى تو مى‏فرستد خمس ندارد (كليني، 1363، ج 1، ص547).

البته برخي از افراد نيز در پرداخت خمس اهمال مي ورزيدند و از امام عليه السلام براي عدم پرداخت آن رخصت مي خواستند كه تعدادشان بسيار اندك است. در آنچه به صورت مستند يافت شد، نام شخصي به نام صالح بن محمدبن سهل، متولي اوقاف قم، آمده است كه از امام جواد عليه السلام تقاضاي معافيت از پرداخت خمس داشت (همان، ج1، ص548).

مشاغل اصحاب و شيعيان اثنا عشري در دورة حضور

در جدول ذيل، به شغل اصحاب ائمة اطهار عليه السلام اشاره شده است، با اين توضيح كه:

در ستون دوم، به نام شغل اشاره شده است. در اين ستون براي برخي شغل ها الفاظ متفاوتي ذكر شده كه در ستون آخر (توضيحات) به عنوان شغلي آنان اشاره شده است.

در ستون سوم، نام صحابي موردنظر ذكر شده و چنانچه ضبط يك اسم متفاوت بوده، تذكر داده شده است. قابل ذكر آنكه ملاك تقديم و تأخير اسامي ذكر شده در اين ستون، ترتيب زماني صحابي بودن براي ائمة اطهار عليه السلام است. اين تقدم و تأخر، حتي دربارة شغل هايي كه با نام هاي متفاوتي از آن ياد شده، رعايت گرديده است؛ مثلاً، از پارچه فروشي با چند نام مثل بزاز و بياع السابري و بياع الزطي ياد شده است. ازاين رو، ترتيب ذكر شده دربارة  شغل بزاز و بياع السابري و بياع الزطي (با اينكه هر سه شغل زير مجموعة پارچه فروشي هستند) به صورت جداگانه رعايت شده است.

در ستون چهارم، نام برخي از امامان بزرگوار عليه السلام آمده است. اين اسامي بيانگر آن است كه صحابي از شيعيان اين امامان بوده است. درصورتي كه در كتب رجالي به شغل يكي از اصحاب امامان عليه السلام اشاره شده ولي مشخص نباشد از اصحاب كدام امام است، وي به عنوان راوي از امام معرفي شده است. ملاك براي ذكر اين افراد به عنوان صحابي، اين است كه اولاً، نامشان در كتب رجالي به عنوان اصحاب ائمة اطهار عليه السلام آمده است. ثانياً، تاريخ وفات برخي از آنان مشخص است و نشان مي دهد دست كم مقداري از دورة حضور و يا دورة غيبت صغرا را درك نموده اند.

درصورتي كه در رديف افقي، فقط به يك منبع ارجاع داده شده باشد، بيانگر اين است كه تمام مطالب اين رديف فقط به همان مرجع برمي گردد، و چنانچه در رديف افقي ارجاعات مختلف آمده باشد، بيانگر اين است كه هركدام از اطلاعات از يك منبع خاص استخراج شده است.

شغل

صحابي

امامان معصوم عليه السلام

توضيحات

پارچه فروش

عمربن محمدبن يزيد

(همان، ص283)

امام باقر و امام صادق عليهما السلام

بياع السابري (فروشنده پارچه هاي شاپوري)

حمادبن ابي طلحه

(نجاشي، 1365، ص 144)

امام صادق  عليه السلام

(خوئي، 1410ق، ج 7، ص 148)

//

خالدبن نافع (همان، ج 17، ص 148)

امام صادق عليه السلام؛ (طوسي، 1415ق، ص 198)

//

عمربن يزيد (همان؛ صدوق، 1413ق، ص 278).

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن زياد بجلي (خوئي، 1410ق، ج 17، ص 99)

امام صادق عليه السلام

//

يحيي ازرق (همان، ج 20، ص 17)

امام صادق عليه السلام (طوسي، 1415ق، ص 322)

//

جميل الرواسي (همان، ص 177)

امام صادق عليه السلام

//

حفص بن سالم (همان، ص 189)

امام صادق عليه السلام

//

سعيدبن سنان(همان، ص 213)

امام صادق عليه السلام

//

عثمان بن عمران (همان، ص 259)

امام صادق عليه السلام

//

علاءبن كاهل (كامل) (همان، ص 266)

امام صادق عليه السلام

//

ابوخالد قاسم بن سالم (همان، ص 271)

امام صادق عليه السلام

//

كامل (همان، ص 144)

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن عبده (همان، ص 289)

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن ابي طلحه (همان، ص 313)

امام صادق عليه السلام

//

احمدبن حسين (نجاشي، 1365، ص 83)

امام صادق و كاظم عليهما السلام (همان، ص 283)

//

هشام بن حكم ابو محمد

امام صادق و امام كاظم عليهما السلام

امام كاظم عليه السلام وي را از فروش پارچه هاي شاپوري در سايه منع كردند (حرعاملي، 1414ق، ج 17،  ص 466).

عبدالرحمن بن حجاج بجلي(نجاشي،  1365، ص237-238) استاد صفوان بن يحيي(طوسي، 1415ق، ص236)

امام صادق و امام كاظم و امام رضا عليه السلام

//

صفوان بن يحيي (طوسي، بي تا، ج 2، ص 792)

امام صادق و امام كاظم و امام رضا و امام جواد عليه السلام (نجاشي، 1365، ص 197)

//

محمدبن عمربن يزيد (همان، ص 364؛ طوسي، 1364، ج 7، ص 18)

امام رضا عليه السلام

//

زيادبن هيثم (طوسي، 1415ق، ص 337)

امام كاظم عليه السلام

//

حسن بن علي

امام هادي عليه السلام

//

صامت (همان، ص 138)

امام باقر عليه السلام

بياع الهروي (فروشندة پارچه هاي هراتي)

عائذبن حبيب بجلي (برقي،  1342، ص 46)

امام صادق عليه السلام (طوسي، 1415ق، ص 262)

//

سيف كوفي (همان، ص 222)

امام صادق عليه السلام

//

ابراهيم بن ميمون

امام صادق عليه السلام

//

حسن (همان، ص 196)

امام صادق عليه السلام

//

اسماعيل بن زياد (همان، ص 124)

امام باقر و امام صادق عليهما السلام

بزاز

يوسف (همان، ص 324)

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن عبدالرحمن (همان، ص 288)

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن عمارة بن ذكوان (همان، ص 290)

امام صادق عليه السلام

//

خلاد السدي (نجاشي، 1365، ص 154)

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن حسن (طوسي، 1415ق، ص 279)

امام صادق عليه السلام

//

ابوخالد يزيد مولي حكم بن ابي الصلت (همان، ص 3)

امام صادق عليه السلام

//

عوانة بن حسين بزاز (همان، ص 430)

از راويان

//

وي در سال 264 از دنيا رفته است (همان). بنابراين، مي توان وي را دست كم از اصحاب دوره غيبت صغرا دانست.

هارون بن يحيي (همان، ص449)

از راويان

//

بشر (همان، ص 127)

امام باقر عليه السلام

بياع الزطي (فرشندة نوعي لباس هاي هندي)

عبدالله بن ايوب بن راشد زهري (نجاشي، 1365، ص 221)

امام باقر عليه السلام

//

ميسر بن عبد العزيز (طوسي، 1415ق، ص 309)

امام باقر و امام صادق عليهما السلام

//

علي (همان، ص 360) اسباط بن سالم (نجاشي،  1365، ص106)

امام صادق عليه السلام

//

محمد بن ميسر بن عبد العزيز (همان، ص 368)

امام صادق عليه السلام

//

عبدالحميد (طوسي،  1415ق، ص 240)

امام صادق عليه السلام

//

ابن ابى عمير (شيخ مفيد، 1413ق، ص 86)

امام كاظم و امام رضا و امام جواد عليه السلام

//

صـــراف

صلت بن حجاج صيرفي (طوسي، 1415ق، ص 227)

امام صادق عليه السلام

الصيرفي (راغب،  1374، ج 2، ص 394)

عبدالرحمن بن امي (همان، ص 237)

امام صادق عليه السلام

//

عبدالله بن حسن (همان، ص 234)

امام صادق عليه السلام

//

عبدالملك بن عتبه (همان، ص 238)

امام صادق عليه السلام

//

عبدالخالق بن حبيب (همان، ص 240)

امام صادق عليه السلام

//

هيثم بن حبيب (همان، ص 319)

امام صادق عليه السلام

//

عبدالخالق بن عبد ربه (همان، ص 240)

امام صادق عليه السلام

//

علي بن حيان (همان، ص 246)

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن علي  بن نعمان (مؤمن  طاق) (نجاشي، 1365، ص 325-326)

امام صادق عليه السلام

//

عمرو بن حريث (همان، ص 289)

امام صادق عليه السلام

//

عمربن عيسي (طوسي،  1415ق، ص 254)

امام صادق عليه السلام

//

فضل بن عذار (همان، ص 268)

امام صادق عليه السلام

//

قاسم بن عبدالرحمان (همان، ص 271)

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن حسن (همان، ص 279)

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن عذافر (همان، ص 291)

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن  فضيل بن كثير(همان، ص 292)

امام صادق عليه السلام

//

محمدبن ناجيه (همان، ص 296)

امام صادق عليه السلام

//

هارون بن خارجه (همان، ص 318)

امام صادق عليه السلام

//

ابوايوب هلال  بن مقلاص (همان، ص 320)

امام صادق عليه السلام

//

يحيي بن اسحاق (همان، ص 321)

امام صادق عليه السلام

//

يونس بن عمار (همان، ص 324)

امام صادق عليه السلام

//

حنان بن سدير (نجاشي، 1365، ص 145-146)

امام صادق و امام كاظم عليهما السلام

//

حسين بن خالد (همان، ص 355)

امام رضا عليه السلام

//

محمدبن اسحاق بن عمار (همان، ص 365)

امام رضا عليه السلام

//

محمدبن فضيل (همان، ص 365)

امام رضا عليه السلام

//

الياس صيرفي (نجاشي، 1365، ص 39)

امام رضا عليه السلام

//

احمدبن عباس نجاشي (طوسي، 1415ق،  ص 412)

//

در سال 335 زنده بود.

برده فروش

1. مفضل بن صالح الأسدي (طوسي، 1417ق، ص475؛ برقي، 1342، ص 34؛ خوئي، 1410ق، ج 19، ص 311-312)

امام صادق عليه السلام

نخاس (بستاني، 1375، ص 905)

2. آدم بن حسين (نجاشي، 1365، ص 104)

امام صادق عليه السلام (خوئي،  1410ق، ج 1، ص 117)

//

3. جارود بن منذر (نجاشي،  1365، ص 130)

امام صادق عليه السلام

//

4. بشربن طرخان (طوسي، 1415ق، ص 169)

امام صادق عليه السلام

//

5. سلام بن مسلم (همان، ص 365)

امام صادق عليه السلام

//

6. رفاعه بن موسي (نجاشي،  1365، ص 166)

امام صادق و كاظم عليهما السلام

//

7. احمدبن مخلد (طوسي، 1415 ق، ص 331)

امام كاظم عليه السلام

//

8. عبدالله (همان، ص 41)

امام كاظم عليه السلام

//

9. عباس بن موسي (همان، ص 361)

امام رضا عليه السلام

نخاس

10. احمدبن حسين (همان، ص 409)

//

//

11. وهيب بن حفص (نجاشي،  1365، ص 431)

//

//

راوي از ابي بصير (خوئي، 1410ق، ج 19،  ص 217) از اصحاب امام باقر عليه السلام

12. طوسي، 1415ق، ص137 (همان، ص 137)

امام باقر عليه السلام

جلاب

13. حمادبن عبدالكريم (همان، ص 186)

امام صادق عليه السلام

//

14. سعيد ابوعمر (همان، ص 214)

//

//

15. حسن بن علي (عيسي) (همان، ص 181)

//

//

16. علي بن عيسي (همان، ص 246)

//

//

17. محمدبن حباب (همان، ص 281)

//

//

18. محمدبن عبدالله (همان، ص 344)

امام كاظم عليه السلام

//

19. محمدبن هارون (كليني، 1367، ج 5، ص 298)

امام كاظم و امام رضا عليهما السلام

//

20. محمدبن مروان (طوسي، 1415ق، ص 391)

امام هادي عليه السلام

//

21. محمدبن سليمان (همان، ص392)

امام هادي عليه السلام

//

22. شاهويه بن عبدالله (همان، ص399)

امام حسن عسكري عليه السلام

//

23. صالح بن عبدالله (همان)

امام حسن عسكري عليه السلام

//

24. منخل بن جميل (نجاشي، 1365، ص 421؛ خوئي، 1410ق، ج 19، ص 356)

امام صادق عليه السلام

بياع الجواري (كنيز فروش)

ابريشم فروشي

1. محمد بن معروف هلالي (نجاشي، 1365، ص362)

امام صادق عليه السلام

خزّاز (بستاني،1375،  ص 693)

2. هاشم (هشام)  بن بريد (طوسي، 1415ق، ص 319)

امام صادق عليه السلام

//

3. يحيي (همان، ص 322)

امام صادق عليه السلام

//

4. احمدبن زياد (همان، ص332)

امام كاظم عليه السلام

//

5. ابومعاذ زيادبن رستم دوالدوز (همان، ص 209)

امام صادق عليه السلام

//

6. حسين بن كثير (همان، ص 184)

امام صادق عليه السلام

//

7. علي بن عبدالرحمان (همان، ص 246)

امام صادق عليه السلام

//

8. محمدبن يحيي (نجاشي، 1365، ص 359)

امام صادق عليه السلام

//

9. حسن بن علي بن زياد (همان، ص 39)

امام صادق عليه السلام

الوشاء (فروشندة جامه هاي لبريشمي) (بستاني، 1375، ص 986) وي فرزند دختر الياس صيرفي است و چون دايي وي از اصحاب امام رضا عليه السلام بوده، به لحاظ سني، مي توانيم وي را از اصحاب امام كاظم و امام رضا عليه السلام محسوب كنيم.

10. أبو أيوب ابراهيم بن عيسى يا ابراهيم بن عثمان (نجاشي، 1365، ص20)

امام صادق و امام كاظم عليهما السلام

//

11. خالدبن نجيح (خوئي،  1410ق، ج7، ص38)

امام كاظم عليه السلام

//

12. حسن بن علي (طوسي،  1415ق، ص 354)

امام رضا عليه السلام

//

13. عبدالله بن مغيره (همان، ص 359)

امام رضا عليه السلام

//

14. محمدبن جعفر (همان، ص 365)

امام رضا عليه السلام

//

15. محمدبن وليد كرماني (همان، ص378)

امام جواد عليه السلام

//

16. ابوعبدالله حسين بن علي خزاز (نجاشي، 1365، ص68)

//

//

17. حسن بن ابراهيم بن عبدالصمد (طوسي، 1415ق، ص 423)

//

//

تلعكبري در سال 337 از وي روايت استماع كرده است.

18. علي بن حسن بن قاسم (همان، ص431)

//

//

وي در سال 329 زنده بوده

19. محمدبن وليد بجلي خزاز (نجاشي، 1365، ص 345)

//

//

اواخر عمرش مصادف با محمدبن  حسن صفار (نجاشي، 1365، ص 345) از اصحاب امام حسن عسكري عليه السلام بود (طوسي، 1415ق، ص 402).

20. ابوالحسن محمدبن حسين بن سفرجلة (همان، ص388)

//

//

21. إبراهيم بن سليمان بن عبيدالله بن خالد نهمي (همان، ص18)

//

خزاز (طوسي، 1415، ص 414)

22. زيادبن حسن (همان، ص 337)

امام كاظم عليه السلام

بياع الوشاء (فروشنده پارچه هاي ابريشمي و نگارين)

23. ابوشبل عبدالله بن سعيد الاسدي (همان، ص233)

امام صادق عليه السلام

//

24. ميسره (طوسي، 1415ق، ص 310)

امام صادق عليه السلام

//

25. عمر الكرابيسي (همان، ص 250)

امام صادق عليه السلام

//

26. ابوحفص عمر (همان، ص254)

امام صادق عليه السلام

قزّار

27. سماعةبن مهران حضرمي (همان،  ص 221؛ نجاشي، 1365، ص 193)

امام صادق و كاظم و رضا عليه السلام

تجارت وي ابريشم فروشي بود.

حكومتي

1. اسلم ابورافع (نجاشي، همان، ص 4) مشهور به ابراهيم (خوئي، 1410ق، ج1، ص 159)

پيامبر صل الله عليه و آله و حضرت امير عليه السلام

وي در زمان حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام خزانه دار بود (نجاشي،  1365، ص 4).

2. سلمان فارسي

حضرت علي عليه السلام

حاكم مدائن در زمان خلافت عمر

3. نعمان بن عجلان

حضرت علي عليه السلام

عامل حضرت علي عليه السلام بر بحرين و عمان (طوسي، 1415ق، ص 83).

4. عبدالله بن ابي رافع

حضرت علي عليه السلام

كاتب حضرت علي عليه السلام بود (خوئي، 1410ق، ج 1، ص 159).

5. محمد بن أبي بكر (طوسي، 1415ق، ص 49)

حضرت علي عليه السلام

عامل حضرت امير عليه السلام بر مصر بود كه در سال 38 به شهادت رسيد.

6. ابو يزيد حارث بن ربيع (همان، ص61).

حضرت علي صل الله عليه و آله

عامل حضرت امير عليه السلام در مدينه بود.

7. علي بن ابي رافع

حضرت علي عليه السلام

كاتب حضرت علي عليه السلام بود (نجاشي، 1365، ص 6).

8. ابوشبرمة عبدالله بن شبرمة ضبي (طوسي، 1415ق، ص 117و 234)

امام سجاد عليه السلام

قاضي از جانب ابو جعفر (ظاهراً منصور دوانيقي) بر كوفه بود و در سال144 از دنيا رفت.

9. حَكَمِ بن عِلْبَاء اَسَدِيّ

امام باقر عليه السلام

ايشان والي بحرين بود و اموال زيادي به عنوان خمس نزد امام صادق عليه السلام آورد (طوسي،  1363، ج 2،  ص 58).

10. سعد بن طريف حنظلي (نجاشي، 1365، ص 178)

امام باقر وامام صادق عليهما السلام

شغل وي قضاوت بود.

11. حفص بن غياث بن طلق (همان، ص135)

امام صادق عليه السلام

قاضي از طرف هارون در بغداد و سپس در كوفه شد و در سال 194ق از دنيا رفت.

12. حسين بن عبدالله (حر عاملي، 1414ق، ج 17، ص 195-196)

امام صادق عليه السلام

وي والي سجستان (سيستان) بود و امام نامه اي براي رسيدگي به مشكل يكي از شيعيان به ايشان نوشت.

13. نجاشي (همان، ص196-197) يا أبوبجيرأسدي نصري عبدالله بن نجاشي بن عثيم بن سمعان(نجاشي، 1365، ص231)

امام صادق عليه السلام

حاكم اهواز از جانب منصور دوانيقي بود و امام صادق عليه السلام براي رفع مشكل مؤمني نامه اي به او نوشت (حر عاملي، 1414ق، ج 17، ص 196-197).

14. نوح  بن دراج (نجاشي، 1365، ص 127)

امام صادق عليه السلام (طوسي، 1415ق، ص 314)

شغل وي قضاوت بود و در زمان امام رضا عليه السلام از دنيا رفت (نجاشي، 1365، ص127).

15. محمدبن عبدالرحمان بن ابي ليلي (طوسي، 1415ق، ص 288)

امام صادق عليه السلام

قاضي كوفه بود و در سال148 از دنيا رفت.

16. يحيي بن سعيدبن قيس (همان، ص321)

امام صادق عليه السلام

در هاشميه (شهر نوبنياد عباسيان در عراق در اوايل حكومت آنها) قاضي از جانب ابوجعفر منصور دوانيقي بود و در سال 143 از دنيا رفت.

17. علي بن يقطين (همان،  ص340)

امام كاظم عليه السلام

وزير هارون الرشيد بود و امام به وي اجازه كنار گذاشتن كارش را نداد (حر عاملي، 1414ق، ج 17، ص 197-199). شغل ديگر وي فروش ابزار، يعني التوابل (كشي، 1409ق، ص 430) ديگ (القدر) بود.

18. زياد بن ابي سلمه

امام كاظم عليه السلام

امام كاظم عليه السلام به شرط ياري رساندن به مؤمنان به او اجازة داشتن شغل حكومتي دادند.

19. يعقوب بن اسحاق السكيت

امام كاظم عليه السلام

در دربار متوكل، معلم معتز و مؤيد بود كه به خاطر دفاع از اهل بيت عليه السلام، در دربار متوكل به شهادت رسيد (نجاشي، 1415ق، ص 449).

20. حمزه بن يسع

امام كاظم عليه السلام (تاريخ قم،  ص 28 و 101 و 164 به نقل تاريخ تشيع 2، ص 171)

در سال 189 از جانب هارون الرشيد حاكم قم شد.

21. ابوعمر حذاء

امام كاظم عليه السلام

وي ابتدا مأمور رفت و آمد نزد قضات جور عباسي بود و اموالي براي آنها جمع آوري مي كرد، ولي بعد از نامه نگاري با امام عليه السلام از كارش دست كشيد (حر عاملي، 1414ق، ج 17، ص 197-198).

22. يقطين

امام كاظم عليه السلام

وي در خدمت ابوالعباس سفاح و ابو جعفر منصور دوانيقي بود (طوسي، 1417ق، ص 270).

23. محمد بن علي بن عيسى قمي

امام هادي عليه السلام (طوسي، 1415ق، ص 391 )

حاكم قم از طرف سلطان بود و نامه نگاري هايي با امام هادي عليه السلام داشت (نجاشي، 1365، ص 371).

خريدار و فروشندة گندم

1. حسين (حسن) (طوسي، 1415ق،  ص 181) بن موسي (كليني، 1367، ج 5،  ص 349؛ نجاشي، 1365،  ص 45)

امام صادق عليه السلام

الحناط (فيومي، 1414ق، ج 2، ص 154)

2. مثني  بن وليد (نجاشي،  همان، ص 414؛ طوسي، 1363، ج 1،  ص 332)

امام صادق عليه السلام

//

3. سلمان بن عبيد (طوسي، 1363، ج 1،  ص 218)

امام صادق عليه السلام

//

4. حسن (حسين) (طوسي، 1363، ج 1،  ص 183) بن عطية دغشي محاربي (نجاشي، 1365، ص 46)

امام صادق عليه السلام (خوئي، 1410ق، ج 6، ص 31)

//

5. ابوولاد حفص بن سالم (نجاشي،  همان،  ص 135؛ طوسي، 1415ق،  ص 197)

امام صادق عليه السلام

//

6. حكم بن أيمن (نجاشي، 1365، ص 137)

امام صادق و كاظم عليهما السلام

//

7. زيدبن عبدالله (طوسي، 1415ق،  ص 207)

امام صادق عليه السلام

//

8. ابوالحسن علي بن محمد‏ (نجاشي، 1365، ص 257)

امام صادق عليه السلام (طوسي،  1415ق،  ص 245)

//

9. سلمه (صدوق، 1413، ج3،  ص266)

امام صادق عليه السلام (خوئي،  1410ق، ج 8، ص 214)

//

10. حسين بن عطيه (طوسي،  1415ق، ص 183)

امام صادق عليه السلام

//

11. سلام بن غانم (همان،  ص218)

امام صادق عليه السلام

//

12. سالم بن عبدالله (همان)

امام صادق عليه السلام

//

13. سماعه الكوفي (همان،  ص 221)

امام صادق عليه السلام

//

14. صالح بن ابي الاسود (همان،  ص 225)

امام صادق عليه السلام

//

15. محمدبن عطيه (همان،  ص 290)

امام صادق عليه السلام

//

16. مفضل بن زياد (همان،  ص 307)

امام صادق عليه السلام

//

17. هشام (همان،  ص319)

امام صادق عليه السلام

//

18. هاشم بن مثني (همان)

امام صادق عليه السلام

//

19. عروه (طوسي،  1363، ج 2،  ص 207)

امام صادق عليه السلام (حرعاملي، 1414ق، ج 13، ص 77)

//

20. فائد الحناط (نجاشي،  1365،  ص 311)

امام صادق و كاظم عليهما السلام (خوئي، 1410ق، ج 13،  ص 245)

//

21. عبدالله بن عثمان (طوسي،  1415ق، ص 341)

امام كاظم عليه السلام

//

22. عبدالله بن عمر بن بكار (نجاشي،  1365، ص 228)

از راويان

//

23. سعيد (برقي، 1342، ص 38)

امام صادق عليه السلام

//

روغن فروش

1. عبدالله بن بسطام بن سابور (نجاشي، 1365، ص 218) بسطام بن سابور (طوسي،  1415ق، ص 172)

امام صادق عليه السلام (نجاشي، 1365، ص 172)

زيّات

2. يحيى بن حبيب (همان،  ص369)

امام صادق عليه السلام

//

3. حريزبن عبدالله سجستاني زيات (نجاشي، 1365، ص 144-145)

امام صادق عليه السلام

//

براي تجارتش به سيستان سفر مي كرد.

4. معمر (طوسي، 1415ق، ص 308)

امام صادق عليه السلام

//

5. منذربن صباح (همان)

امام صادق عليه السلام

//

6. بسطام (همان،  ص173) بن سابور (نجاشي ،1365،  ص 111)

امام صادق وامام كاظم عليهما السلام

//

8. محمدبن حسين بن ابي الخطاب (رجال طوسي،  ص391)

امام هادي عليه السلام

//

9. محمدبن  عمرو (همان،  ص 447)

//

//

10. ابومسكين (همان،  ص 150)

امام باقر عليه السلام

سمان

11. عبدالله بن وليد سمان

امام صادق عليه السلام

//

12. سعيدبن عبيد سمان (همان،  ص 213)

امام صادق عليه السلام

//

13. مسكين بن عبدالله (همان،  ص308)

امام صادق عليه السلام

//

14. سعيد بن عبدالرحمان الاعرج (همان،  ص213)

امام صادق عليه السلام

//

15. اسماعيل بن شعيب (همان،  ص 160)

امام صادق عليه السلام

//

16. عثمان بن سعيد عمري سمان (همان،  ص389)

امام هادي عليه السلام (همان،  ص389) و عسكري عليه السلام (همان، 401) و صاحب الامر عليه السلام

//

17. ابوجعفر همداني محمدبن موسي بن عيسي (نجاشي، 1365، ص 338)

//

//

18. بشير دهان و حفص دهان (طوسي، 1415ق، ص169و196)

امام صادق عليه السلام

دهّان

19. عمار بن خباب و محمد بن يعقوب بن قيس دهني (طوسي،  1415، ص 251و 298؛ نجاشي، 1365، ص 413 و 446)

امام صادق عليه السلام

//

20. خباب بن عبدالله دهني (نجاشي،  1365، ص 411)

امام صادق و امام كاظم عليهما السلام

العطار

عطر فروش

1. عبدالحميد (طوسي، 1415ق، ص 240)

امام صادق عليه السلام

//

2. محمدبن ثمامه (همان،  ص 279)

امام صادق عليه السلام

//

3. محمدبن زياد (همان،  ص282)

امام صادق عليه السلام

//

4. محمد بن حسن بن زياد (نجاشي، 1365، ص 369)

امام صادق عليه السلام

//

5. عبدالرحمان  بن  سالم بن عبدالرحمان (نجاشي، همان،  ص 337)

امام صادق (طوسي، 1415ق، ص 265) عليه السلام

//

6. داودبن عبدالرحمان (طوسي، 1415ق، ص 202)

امام صادق عليه السلام

//

7. محمدبن عمربن عبيد (همان،  ص 290)

امام صادق عليه السلام

در سال 176 از دنيا رفت.

8. محبوب بن عبدالله (همان،  ص 309)

امام صادق عليه السلام

//

9. حسن بن زياد (همان، ص195).

امام صادق عليه السلام

//

10. داود بن سرحان (همان،  ص 202؛ نجاشي، 1365، ص 159)

امام صادق و امام كاظم عليهما السلام (خوئي،  1410ق، ج 7، ص 105)

//

11. داودبن ابي يزيد (خوئي، 1410ق،  ج 24، ص 1-10)

امام صادق و امام كاظم عليهما السلام؛

//

12. عبدالحميد بن سالم (نجاشي، 1365، ص 339)

امام كاظم عليه السلام

//

13. محمدبن عبدالحميد (طوسي، 1415ق، ص 364)

امام  رضا عليه السلام و امام حسن عسكري عليه السلام (طوسي، 1415ق،  ص 402) عليه السلام،

//

14. علي بن عمرو (همان،  ص 388)

امام هادي عليه السلام

//

15. عبدوس (همان،  ص 389)

امام هادي و عسكري عليهما السلام

//

16. احمدبن محمدبن يحيي قمي (همان،  ص 410)

از راويان

در سال 353 زنده بود (طوسي، 1415ق،  ص 410).

17. يونس بن علي (همان،  ص 450)

//

//

18. محمدبن يحيى أبو جعفر (نجاشي، 1365،  ص 353)

//

//

سازنده يا فروشندة كاغذ

1. ابوعيسي محمد بن هارون (همان،  ص 372)

//

الوراق (ابن منظور، 1414ق، ج 10، ص 375) مؤلف كتاب الامامه و السقيفه (نجاشي، 1365، ص 372)

2. ابوالفتح هلال بن إبراهيم دلفي (نجاشي، 1365، ص 441؛ ابن داود، 1342، ص 369)

//

//

3. محمدبن تسنيم (طوسي، 1415ق، ص 300)

امام صادق عليه السلام

مشهور به ابوطاهر الوراق

4. إِسْمَاعِيلُ بن إِسْحَاقَ

امام صادق عليه السلام (طوسي، 1364، ج3، ص194)

//

5. عَنْبَسَة الْوَرَّاقِ

امام صادق عليه السلام (كليني، 1367، ج 5، ص 122)

//

6. يحيي بن عباس (طوسي، 1415ق، ص 369)

امام رضا عليه السلام

//

7. عباس بن محمد (همان، ص 361)

//

//

8. موسى بن مرشد (همان، ص 392)

امام هادي عليه السلام

//

9. إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيم (حر عاملي، 1414ق، ج 6، ص 422)

از راويان

//

10. جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ (همان، ج 17، ص 445).

//

//

11. مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيلَ (همان، ج 7، ص 126)

//

//

12. طاهر بن عيسي (همان، ص 146)

//

//

13. قاسم بن ربيع (همان، ج 20، ص 410)

//

//

14. مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْوَرَّاقِ

//

//

15. عَلِيُّ بن عَبْدِاللَّهِ الْوَرَّاقُ (همان، ج 16، ص 240)

//

//

16. محمد بن إبراهيم الوراق (كشي، 1409ق، ص 143)

//

//

17. محمدبن ابراهيم (طوسي، 1415ق، ص 440)

//

//

نويسنده

1. عبدالرحمان بن محمدبن عبيدالله  (حر عاملي، 1414ق، ج 1، ص 449)

حضرت علي عليه السلام

كاتب

2. ابواحمد اسماعيل (طوسي، 1415ق، ص 125)

امام باقر عليه السلام

//

3. حسن بن سري (همان،  ص 131؛ نجاشي، 1365، ص 47)

امام صادق عليه السلام

//

4. عيسي بن حسان (طوسي،  همان، ص259)

امام صادق عليه السلام

//

5. محمدبن اعين (همان،  ص 278)

امام صادق عليه السلام

//

6. محمدبن عبيد (نجاشي، 1365، ص 339)

امام صادق عليه السلام (طوسي،  1415ق، ص 289)

//

7. يعقوب بن نعيم بن قرقارة (نجاشي، 1365، ص 449)

امام رضا عليه السلام

//

8. يحيي بن يزيد (طوسي، 1415ق، ص 369)

امام رضا عليه السلام

//

9. ابوالحسين العبرتائي رجاء بن يحيى بن سلمان (نجاشي، 1365، ص 166)

امام هادي عليه السلام

//

10. يعقوب بن يزيد (طوسي، 1415ق، ص 393)

امام هادي عليه السلام

//

11. محمدبن علي (همان،  ص 410)

امام حسن عسكري عليه السلام

//

12. ابوالفرج قنائي محمدبن (نجاشي، 1365، ص 398)

//

//

13. ابوعلي محمدبن أحمدبن جنيد اسكافي (همان،  ص 385)

//

// مقداري از اموال حضرت صاحب الامر عليه السلام نزدش بود.

14. علي بن حبشي بن قوني (طوسي، 1415ق، ص 432)

//

// زنده در سال332

15. محمدبن احمدبن محمدبن عبدالله بن ابي الثلج (همان، ص 443)

//

//  تلعكبري در 322 از وي روايت سماع كرده است.

16. محمدبن داودبن سليمان (همان، ص 444)

//

// درسال 313 زنده بوده است.

17. محمدبن ابراهيم بن يوسف (همان، ص 447)

//

//

دوزنده

1. بردالخياط (همان، ص128)

امام باقر عليه السلام

الخياط

2. ابومخلد (همان، ص 151)

امام باقر عليه السلام

//

3. ابوالفضل سلم (همان، ص219)

امام صادق عليه السلام

//

4. علي  يزيد (همان، ص 246)

امام صادق عليه السلام

//

5. اسماعيل بن ابان (همان، ص 167)

امام صاق عليه السلام

//

6. محمدبن ابراهيم (همان، ص276)

امام صادق عليه السلام

//

7. مجمع (همان، ص 309)

امام صادق عليه السلام

//

8. ابو محمد (طوسي، 1364، ج 7، ص 211)

امام صادق عليه السلام

//

9. موسي بن سعدان (طوسي،  1415ق،  ص344)

امام كاظم عليه السلام

//

10. يحيي بن سماعه (همان، ص346)

امام كاظم عليه السلام

//

11. حسن بن علي (همان، ص420)

از راويان

//

12. عمرو (همان، ص 430) ابوعمرو (همان، ص 451)

//

//

13. علي بن ابراهيم (همان، ص 430)

//

//

14. محمدبن نعيم (همان، ص440)

//

//

كفش فروش

1. ابوالعلاء الخفاف (همان، ص150)

امام باقر عليه السلام

الخفاف

2. علي بن عامر (همان، ص 247)

امام صادق عليه السلام

//

3. سليمان بن داود (همان، ص 358)

امام رضا عليه السلام

//

4. يحيي بن قاسم

امام باقر عليه السلام (همان، ص 149) و امام كاظم عليهما السلام (كليني، 1367، ج5،  ص 318)

الحذاء

5. ايوب بن عطيه (طوسي، 1415ق، ص 167)

امام صادق عليه السلام

//

6. بسطام (همان، ص 172)

امام صادق عليه السلام

//

7. عبدالحميدبن زياد (همان، ص 240)

امام صادق عليه السلام

//

8. محمدبن عبيده (همان، ص 289)

امام صادق عليه السلام

//

9. ابوعبيده زياد (همان، ص 211)

امام صادق عليه السلام

//

10. يحيي الحذاء (همان، ص 346؛ كليني، 1367، ج 5،  ص 318)

امام كاظم عليه السلام

//

11. حسن بن محمدبن احمد (طوسي، همان،  ص 424)

//

//

12. صالح (همان،  ص 428)

//

//

خرمافروش

13. موسي (همان،  ص 146)

امام باقر عليه السلام

التمار

14. محمدبن مسلم

امام صادق عليه السلام

وي از تمكن مالي بالايي برخوردار بود. پس از توصية امام، براي تواضع، از ميان تمامي شغل ها، زنبيلي به دست گرفت و نزديك در مسجد شروع به خرما فروشي نمود كه اين كار موجب آزرده شدن اطرافيانش شد و از وي خواستند شغل ديگري انتخاب كند (كشي، 1409ق، ص 16).

15. شعيب بن ميثم (طوسي،  1415ق، ص 224)

امام صادق عليه السلام

//

16. قيس بن كعب (همان،  ص272)

امام صادق عليه السلام

//

17. حسن بن سيف (همان،  ص181)

امام صادق عليه السلام

//

18. كامل بن علاء (همان،  ص274)

امام صادق عليه السلام

//

19. علي بن سويد (همان،  ص 337)

امام كاظم عليه السلام

//

20. سيف بن سليمان (همان،  ص 222)

امام صادق عليه السلام

//

21. سيف بن مغيره (همان)

امام صادق عليه السلام

//

22. كامل (كليني، 1367، ج 1، ص 297)

امام صادق

//

23. اسحاق بن محمدبن علي بن خالد (طوسي،  1415ق، ص 413)

//

//

كلاه فروش

1. سلمة بن محمد (خوئي، 1410ق، ج8، ص 213)

امام صادق عليه السلام

(بياع القلانس)

2. سلمه بن محرز (طوسي، 1415ق، ص 219)

امام صادق عليه السلام

///

3. حسن حسين (همان،  ص183) بن مختار (همان،  ص 180)

امام صادق عليه السلام

//

4. مازن (همان،  ص 312)

امام صادق عليه السلام

//

5. خالدبن زياد (همان،  ص 201)

امام صادق عليه السلام

//

6. عوف عون بن معين (همان،  ص 263)

امام صادق عليه السلام

//

7. حسين بن كثير (همان،  ص184)

امام صادق عليه السلام

//

8. خالدبن (مازن) (همان،  ص 197) ماد (نجاشي، 1365، ص 149)

امام صادق و كاظم عليهما السلام

//

9. علي بن محمد (طوسي،  1415ق، ص 377)

امام جواد عليه السلام

//

10. آدم بن محمد (همان،  ص 407)

//

//

نمد فروش

1. ابواسحاق إبراهيم بن صالح (نجاشي، 1365، ص 15)

امام باقر عليه السلام (طوسي، 1415ق، ص 123)

(بياع الانماط)

2. ابوحسان (همان،  ص151)

امام باقر عليه السلام

//

3. ابوعلي (همان،  ص 326)

امام صادق عليه السلام

//

4. َبْدِالرَّحْمَانِ بن أَشَلّ (كليني، 1367، ج 4، ص 524)

امام صادق عليه السلام

//

5. رزين (همان،  ج 2، ص 521؛ طوسي، 1415ق، ص204)

امام باقر و امام صادق عليهما السلام

//

6. حارث (طوسي، 1415ق، ص 191)

امام صادق عليه السلام

//

7. شعيب بن راشد (همان،  ص 224)

//

//

8. فيض بن مطر (همان،  ص270)

//

//

9. زيدبن حسن (همان،  ص 207)

//

//

10. احمدبن حارث (همان، ص 322)

//

//

آرد ساز يا آرد فروش

1. محمدبن مسلم بن رباح (همان،  ص 294)

//

الطحان

وي در سال 150 از دنيا رفت.

2. عبدالرحمان بن ابي عماره (همان،  ص 237)

//

//

3. معلي بن موسي كندي (همان،  ص 304)

//

//

4. هيثم بن عبدالجبار (همان،  ص 319)

//

//

5. ابويحيي (همان،  ص 347)

امام كاظم عليه السلام

//

6. حسن بن يحيي (همان،  ص 421)

از راويان

//

7. ابوجعفر محمدبن حسن حسين بن هارون (همان،  ص 444)

//

//

8. حرب بن الحسن (نجاشي، 1365، ص 148)

//

//

9. خالدين سفيان (طوسي، 1415ق، ص 198)

//

//

10. جعفربن علي بن سهل بن فروخ (همان،  ص420)

//

الدقّاق

تلعكبري از وي در سال 328 روايت شنيده است.

زرگر

1. ابي الحسن علي بن ميمون (همان،  ص 140)

امام باقر عليه السلام

//

2. علي(صدوق، 1413ق،  ج 3، ص 252) بن ميمون (طوسي، 1415ق،  ص 266)

امام صادق عليه السلام

//

3. محمدبن مجيب (همان،  ص 295)

//

// زادگاه وي كوفه بود كه در بغداد ساكن شد.

4. محمدبن رجاء (همان،  ص 390)

امام هادي عليه السلام

//

5. جماعة بن عبدالرحمان (همان،  ص 178)

امام صادق عليه السلام

//

6. عباس بن عبدالرحمان (همان،  ص 240)

//

//

7. عمربن مسلم (همان،  ص 254)

//

//

8. محمد بن حسين بن سعيد (نجاشي،  1365، ص 337)

امام جواد و امام هادي و امام حسن عسكري عليه السلام

وي در سال269 در زمان غيبت صغرا از دنيا رفت.

شتربان يا شتردار

1. محمدبن سكين بن عمار نخعي (همان،  ص 361)

امام كاظم عليه السلام (برقي، 1342، ص 52)

جمال

2. عمران بن فائد (طوسي، 1415ق، ص 257)

امام صادق عليه السلام

//

3. حسان بن مهران جمال (نجاشي، 1365، ص 147)

امام باقر و امام صادق عليهما السلام

//

4. صفوان بن مهران جمال (همان،  ص 198؛ طوسي، بي تا، ج 1،  ص 46)

امام كاظم عليه السلام

وي شترهايش را به هارون الرشيد كرايه مي داد كه با دستور امام كاظم عليه السلام، دست از كار خود كشيد (كشي، 1409ق، ص 441).

5. ابو خديجه (طوسي، بي تا، ج 1،  ص 107) سالم بن مكرم

امام صادق و امام كاظم عليهما السلام (نجاشي، 1365، ص 188)

//

6. محمدبن جزك (جرك) (طوسي، 1415ق، ص 391)

امام هادي عليه السلام

//

7. محمدبن قولويه (همان،  ص 439)

//

وي پدر جعفربن محمد، مؤلف كامل الزيارات مي باشد (نجاشي، 1365، ص 123).

زعفران فروش

1. عمران بن اسحاق (همان،  ص 257)

امام صادق عليه السلام

//

2. صباح بن محمد (همان،  ص 226)

//

//

3. عمران بن عبدالرحيم (همان،  ص 257)

//

//

4. محمدبن اسماعيل بن ميمون (نجاشي، 1365، ص 345؛ حسن بن يوسف حلي، 1413ق، ص 156)

//

//

5. محمدبن احمدبن حسين (طوسي، 1415ق، ص 443)

//

//

6. ابوعبدالرحمان احمدبن محمد عسكري (نجاشي، 1365، ص 146)

//

//

جواهر فروش

1. آدم بن متوكل (همان،  ص104)

//

//

2. اسحاق (طوسي، 1415ق، ص 163؛ خوئي، 1410ق، ج 3، ص 76)

امام صادق عليه السلام (خوئي،  1410ق)

//

3. يحيي بن زكريا (نجاشي، 1365، ص 151)

امام صادق عليه السلام (طوسي، 1415ق،  ص 321-323)

//

4. بسطام

امام صادق عليه السلام (همان،  ص 172)

//

5. قاسم بن  هشام (نجاشي، 1365، ص 316)

امام حسن عسكري عليه السلام (طوسي،  1415ق، ص 401)

//

6. حسن بن حسين (نجاشي،  1365، ص 40)

از راويان

//

قنداق ساز يا قنداق فروش

1. ابوسعيد خالدبن سعيد (همان،  ص 149؛ حلي، 1411ق، ص 65)

امام صادق عليه السلام

(القماط) او با نام هاي خالدبن يزيد (طوسي، 1415ق، ص 201) و يزيد ابوخالد قماط (نجاشي، 1365، ص452) نيز ياد شده است.

2. ابوسعيد صالح بن سعيد (نجاشي،  1365، ص 199؛ طوسي، 1417ق، ص 245-246)

امام صادق عليه السلام

//

3. صدقه بن عمير (طوسي، 1415ق، ص 227)

امام صادق عليه السلام

//

4. عُقبة بن خالد (همان، ص 261)

امام صادق عليه السلام

//

5. ابوخالد كنكر (همان، ص 274)

امام صادق عليه السلام

//

6. منهال (همان، ص 306)

امام صادق عليه السلام

//

صحاف

1. ابراهيم بن نعيم (همان، ص 157)

امام باقر عليه السلام

//

2. علي بن نعيم (همان، ص 246)

امام صادق عليه السلام

//

3. حسين بن نعيم (همان، ص 183)

امام صادق عليه السلام

//

4. محمدبن نعيم (همان، ص296)

امام صادق عليه السلام

//

5. قاسم بن ربيع

از راويان

وي با يك واسطه از امام صادق عليه السلام روايت كرده است (كليني، 1367، ج 8، ص 2).

6. حسين بن شاذويه (نجاشي، 1365، ص 65)

//

//

پوستين دوز

1. محمدبن سليمان (طوسي،  1415ق، ص 146)

امام باقر عليه السلام

(الفراء) (بستاني، 1375، ص 658)

2. اسحاق بن ابي جعفر (همان، ص 161)

امام صادق عليه السلام

//

3. سليم فراء (همان، ص 219)

امام صادق عليه السلام

//

4. عبدالله بن عبيد (همان، ص231)

امام صادق عليه السلام

//

5. عبدالعزيز (همان، ص240) بن ابي جعفر

امام صادق عليه السلام

//

6. عيسي بن خليد (همان، ص 258)

امام صادق عليه السلام

//

ابزار فروش

1. داود (همان، ص134)

امام باقر عليه السلام

الابزاري

2. صالح (همان، ص 225)

امام صادق عليه السلام

//

3. رزين (همان، ص 204)

امام صادق عليه السلام

//

4. عمربن أذينه (همان، ص 254)

امام صادق عليه السلام

//

5. موسي الابزاري (همان، ص 301)

امام صادق عليه السلام

//

حليم يا سويق  فروش

1. سويد  (همان، ص 223) بن مسلم قلاء (نجاشي،  1365، ص 191)

امام صادق عليه السلام

القَلّاء

2. علاءبن رزين (طوسي، 1415ق، ص 247)

امام صادق عليه السلام

//

3. عثمان بن عبدالرحمان (همان، ص 260)

امام صادق عليه السلام

//

4. محمد (همان، ص 299)

امام صادق عليه السلام

//

5. عمر بن رياح قلاء (همان، ص253)

امام صادق عليه السلام

//

مسگر

1. محمدبن حسن صفار (نجاشي، 1365، ص 54)

امام حسن عسكري عليه السلام (خوئي، 1410ق، ج 15، ص 257)

صفار

2. احمد (طوسي، 1415ق، ص 407) بن صفار (خوئي، 1410ق، ج 2، ص 128)

//

وي غلام عياشي(م320) بود، از اعيان علما و اكابر فقهاى شيعه و استاد كلينى است (طوسي، 1415ق، ص 407).

3. سعد (طوسي، 1415ق،  ص 427)

//

وي از اصحاب عياشي بود.

4. سهل بن حسن (طوسي، 1415ق، ص 427)

//

//

5. حسن بن محمدبن احمد (علامه حلي، 1411ق، ص 42؛ خوئي،  1410ق، ج 5، ص 111)

//

//

 

1. بكر (برقي، 1342، ص 40)

امام صادق عليه السلام

النحاس

 

2. ابوعمر (همان، ص 37)

امام صادق عليه السلام

//

 

3. عيثم (همان، ص 39)

امام صادق عليه السلام

//

 

4. آدم بن حسين (علامه حلي، 1411ق، ص 13)

//

//

دهقان

1. اسماعيل بن سهل (نجاشي، 1365، ص 28)

امام جواد عليه السلام (طوسي، 1415ق، ص 373)

//

2. ابراهيم (همان، ص 384)

امام هادي عليه السلام

//

3. علي بن اسماعيل (همان، ص 429)

//

//

4. محمدبن علي بن فضل (همان، ص 443)

//

تلعكبري در سال340 از وي روايت شنيد.

 

گوشت فروش

1. ركان اللحام (همان، ص63)

حضرت علي عليه السلام

اللحّام

2. حمادبن بشر اللحام (همان، ص 132)

امام باقر عليه السلام

//

3. عبدالله بن واقد (همان، ص 231)

امام صادق عليه السلام

//

4. حمادبن واقد (همان، ص 187)

امام صادق عليه السلام

//

نانوا

1. ابوصالح عجلان (همان، ص 263)

امام صادق عليه السلام

خباز

2. زيد (همان، ص 211)

امام صادق عليه السلام

//

3. صالح (همان، ص 359)

امام رضا عليه السلام

//

چوب فروش

1. عتيبة بن عبدالرحمان (طوسي، 1415ق،  ص 262)

امام صادق عليه السلام

بياع القصب (فيومي، 1414ق، ج 2، ص 504)

2. عيينة بن ميمون (نجاشي، 1365، ص 302)

امام صادق عليه السلام(طوسي، 1415ق، ص262)

 

3. حسن بن موسي (نجاشي، 1365، ص42؛ حر عاملي، 1414ق، ج 17، ص 193)

امام حسن عسكري عليه السلام

 

4. محمدبن سالم (كشي، 1409ق، ص 231)

از راويان

 

تزيين كنندة حجلة عروس يا فروشندة اسباب و اثاثية عروس و داماد (نجاشي، 1365، ص 49)

1. عبدالله بن محمد (طوسي، 1415ق، ص160)

امام رضا عليه السلام (كشي، 1409ق، ص 495)

حجال

2. احمدبن سليمان (طوسي، 1415ق، ص 417)

از راويان

//

3. ابومحمد حسن بن علي (طوسي، 1417ق، ص 531؛ نجاشي، 1365، ص 49)

//

//

3. علي بن محمد (كليني، 1367، ج 7، ص 265)

//

//

نجار

1. زيادبن اسود (طوسي، 1415ق، ص 136)

امام باقر عليه السلام،(كليني،1367، ج 8، ص 79)

//

2. عبدالله بن مسلم (طوسي، 1415ق، ص 232)

امام صادق عليه السلام

//

3. حسن بن  حسين عرني (نجاشي، 1365، ص 51)

امام صادق عليه السلام

//

4. داودبن ابي يزيد (طوسي، 1415ق، ص 386)

امام هادي عليه السلام

//

لباس فروش

(بياع الحبر)

1. قدامه  بن يزيد (طوسي، 1415ق، ص273) حنفي

امام صادق عليه السلام

بياع الحبر: فروشنده لباس هاي نرم ونگارين (بستاني، 1375، ص317)

2. يحيي قلانسي (همان، ص323)

امام صادق عليه السلام

بياع الحلل (خوئي 1410ق، ج20، ص97)؛ (ابن منظور، 1414ق، ج11، ص172)

3. حسين بن محمد بن فرزدق (علامه حلي، 1411ق، ص53؛ نجاشي، 1365، ص 67)

از راويان

بياع الخرق: يعني فروشنده لباس هاي مندرس و كهنه و يا تكه پارچه. وي تا سال 328 در قيد حيات بوده (نجاشي،1365، ص 309).

كتاب فروش

1. سالم الاشل (طوسي، 1415ق، ص 137)

امام باقر عليه السلام

بياع المصاحف

2. سالم بن عبد الرحمان (نجاشي، 1365، ص 237)

امام صادق عليه السلام (طوسي, 1415ق، ص 217)

وي فرزند عبدالرحمان بن سالم بن عبدالرحمان (نجاشي، 1365، ص 237) از اصحاب امام صادق عليه السلامبود (طوسي، 1415ق، ص 265).

3. منصور (همان، ص 314)

امام صادق عليه السلام

//

بافنده

1. سليمان بن متوكل (همان، ص 217)

امام صادق عليه السلام

غزال

2. محمدبن  زياد السجاد (همان، ص 283)

امام صادق عليه السلام

//

3. محمدبن مروان بن زياد (همان، ص 446)

از راويان

//

توليدكنندة قدح

1. سعيدبن سالم(همان، ص213)

امام صادق عليه السلام

القداح: سنگ آتش زنه، فندك، قدح ساز، گياهان نرم و تازه، شكوفه يا غنچة گُل قبل از باز شدن (بستاني، 1375، ص 685).

2. ميمون (همان، ص 145)

امام سجاد و امام باقر و امام صادق عليه السلام

//

3. عبدالله بن ميمون (همان، ص 231)

امام صادق عليه السلام

//

جوال فروش

1. هشام بن سالم (همان، ص 318)

امام صادق عليه السلام

جواليقي

2. حمادبن سيار (يسار) (همان، ص187)

امام صادق عليه السلام

//

3. عثمان (همان، ص 260)

امام صادق عليه السلام

//

تصويرگر

1. سعيد (برقي، 1342، ص 38)

امام صادق عليه السلام

نقاش

2. لفافه (طوسي، 1415ق، ص 342)

امام كاظم عليه السلام

//

3. محمدبن بكران بن حمران (همان، ص 444)

از راويان

تلعكبري درسال345 از وي روايت سماع كرده است.

سركه ساز يا سركه فروش (خلال)

1. عبدالسلام (همان، ص237)

امام صادق عليه السلام

الخلال

2. احمدبن عمر (همان، ص 352؛ ابن داود، 1342، ص36)

امام رضا عليه السلام

//

پنبه فروش

1. ابوعلي (طوسي، 1415ق، ص 370)

امام رضا عليه السلام

بياع القطن

2. محمد بن بكر (نجاشي، 1365، ص 166)

از راويان

//

حجامتگر

1. سلام (طوسي، 1415ق، ص 218)

امام صادق عليه السلام

الحجام

2. فرقد (همان، ص270)

امام صادق عليه السلام

//

فروشندة برگ درخت البان

1. ميمون البان (برقي، 1342، ص 45)

امام باقر عليه السلام

بياع البان

2. محمدبن يزيد عطار (طوسي، 1415ق، ص 298)

امام صادق عليه السلام

هرچند وصف وي عطاري است، ولي به شغل وي به عنوان صاحب البان اشاره شده است. ممكن است وي دو شغله بوده است. در سال 149 از دنيا رفت. البان درختى است از رستة‏ البَانِيات، داراى برگ هاى دراز و گل هاى سفيد رنگ و از آن نوعى روغن استخراج مي شود (بستاني، 1375، ص 175).

فروشندة غذا

1. يعقوب بن شعيب (همان، ص150؛ خويي، 1410ق، ج21،
ص148-149)

امام باقر عليه السلام

بياع الطعام

2. ابراهيم بن أزرق كوفي (طوسي، همان، ص124)

امام صادق عليه السلام

//

خربزه

فروش

ميثم تمار (كشي، 1409ق، ص78)

حضرت علي عليه السلام

بياع البطّيخ: البته از نام وي بر مي آيد كه وي خرمافروش بوده باشد، نه خربزه فروش، با اين حال، گزارش در منبع مذكور، به خربزه فروشي وي اشاره شده است، هر چند ممكن است وي دو شغله بوده باشد.

حصيرباف

سلمان فارسي (مرتضي عاملي، سال 1370، ص 31) ترجمه محمد سپهري

حضرت علي عليه السلام

اين شغل در كنار كار حكم راني بر مدائن بود.

ريسمان فروش

ضريس (طوسي، 1415ق، ص138)

امام باقر عليه السلام

بياع الغزل

كفن فروش

ظريف بن ناص (همان)

امام باقر عليه السلام

بياع الاكفان

پيه فروش

ابي اسامه زيد (حر عاملي،1414ق، ج17، ص37)

امام صادق عليه السلام

الشحّام

فروشندة مواد اولية  كفش

حسين بن ابي العلاء عامري (طوسي، 1415ق، ص 182)

امام صادق عليه السلام

بياع الرندج يا الزندج: پوست سياهي كه كفش از آن ساخته مي شود (ابن منظور، 1414ق، ج‏2، ص 284).

گچ فروش

سليمان بن صالح (همان، ص 216؛ نجاشي، 165، ص 184)

امام صادق عليه السلام

الجصّاص

كيسه فروش

مُعَاذ (طوسي، 1364، ج7، ص4) بن كثير(برقي، 1342، ص46؛ خوئي، 1410ق، ج19، ص206)

امام صادق عليه السلام

بياع الاكيسه

غله فروش

حَارِثِ بن مُغِيره نصري

امام صادق عليه السلام

امام صادق عليه السلام خمس اموال وي را بخشيدند (طوسي، 1364، ج 4، ص 143).

سبدفروش

وليد (طوسي، 1415ق، ص317)

امام صادق عليه السلام

بياع الاسفاط

الاغ فروش يا كرايه دهندة الاغ

داودبن سليمان (همان، ص202)

امام صادق عليه السلام

الحمّار

سرمه فروش يا سرمه ساز

غالب بن عثمان منقري السمال (نجاشي، 1365، ص305)

امام صادق عليه السلام

السمال

خاربار فروش

ناصح (نجاشي، 1365، ص429)

امام صادق عليه السلام

البقال: خوار و بار فروش، فروشندة مواد غذايى مانند روغن و كره و قهوه و شكر و ادويه و جز آنها (بستاني، 1375، ص 190)

چوب تراش

ابوعمران الاوزاعي (طوسي، 1415، ص 325)

امام صادق عليه السلام

الخراط (بستاني، 1375، ص 359).

غواص

مسمع بن عبداللملك

امام صادق عليه السلام

وي 80 هزار درهم به عنوان خمس اموالش براي امام صادق عليه السلام آورد (كليني، 1367، ج1، ص 408).

چاه كن

يقطين (پدر علي بن يقطين)

امام كاظم عليه السلام

وي در دربار منصور و مهدي مشغول حفر چاهي براي رسيدن به آب شد كه پس از مدتي طولاني، به اجساد باقي مانده از قوم عاد رسيد (طبرسي، 1403ق، ج 2، ص 388).

ستاره شناس

ابوجعفرالسقاء الاحول (طوسي، 1415ق، ص451)

امام رضا عليه السلام

المنجم

دام پزشك

أبوعبدالله يونس بن علي القطان ‏(نجاشي، 1365، ص448)

از راويان

بيطار (بستاني، 1375، ص199) در كوفه زير طاق حياني مي نشست و به مداواي چهارپايان مشغول مي شد.

منبت كار

ابالقاسم عبدالله بن طاهر (طوسي، 1415ق، ص 429)

//

النقّار: سوراخ كنندة چوب و نقاش ركاب و لگام (بستاني، 1375، ص929)، طراحي و سوراخ كاري و نقاشي بر روي چوب

برنج فروشي

يوسف بن ابي يعقوب (كليني، 1367، ج 2، ص 435)

//

بياع الارز

تجارت

1. سليمان بن عبدالله ديلمي

امام صادق عليه السلام (خوئي، 1410ق، ج8، ص286)

بيشتر تجارت وي در خراسان بود (نجاشي، 1365، ص182).

2. عبيد الله بن علي بن أبي شعبة (نجاشي، 1365، ص230-231)

امام صادق عليه السلام

وي كوفي و بيشتر تجارتش به حلب بود. ازاين رو، به حلبي مشهور شده است و به همراه پدر و برادرانش تجارت مي كرد.

3. عمربن مسلم (كليني، 1367، ج5، ص75)

امام صادق عليه السلام

وي مدتي تجارت را رها كرد. امام پس از آگاهي از اين امر، عمل وي را شيطاني دانستند.

4. ضريس بن عبد الملك بن أعين (كشي، 1409ق، ص313)

امام صادق عليه السلام (طوسي، 1415ق، ص138و 227)

وي تجارتش به كنيسه بود.

5. فضيل بن يسار

امام صادق عليه السلام

فضيل مدتي كارش را كنار گذاشت. امام وي را توصيه كردند كه مغازه ات را باز كن و از خداوند طلب روزي نما (صدوق، 1413ق، ج3، ص 165).

6. ابْنِ الطَّيارِ (كليني، 1367، ج3، ص 474)

امام صادق عليه السلام

امام صادق عليه السلام توصيه هاي خاصي براي رونق كسب و كار به او ارائه دادند.

7. هشام بن حكم أبومحمد (ابن داود، 1342، ص190)

امام صادق و امام كاظم عليهما السلام

وي در سال 199 از كوفه به بغداد آمد و در محلة كرخ به كار تجارت مشغول بود.

8. يحيي بن عمران بن علاء (طوسي، 1415ق، ص346)

امام كاظم عليه السلام

تجارت وي در منطقة حلب بود. ازاين رو، به حلبي مشهور گشت.

9. محمدبن اسلم طبري جبلي (نجاشي، 1365، ص368)

امام رضا عليه السلام

تجارتش در سفر به طبرستان بود

 

تذكر: شغل هاي مذكور در ستون دوم، مطابق اطلاعات به دست آمده از كتب رجالي و حديثي و تاريخي است كه به شغل آنها، يا تصريح شده و يا اينكه وصف اين افراد به شغلشان بوده است. اما در عنوان آخر (تجارت)، براي برخي از اصحاب، به شغل كلي آنها از قبيل تجارت و يا صاحب دكان اشاره شده و به نوع تجارت آنها اشاره نشده است. چنانچه تجارت را به معناي خريد و فروش (ابن منظور، 1414ق، ج4، ص89.) و يا تصرف در سرمايه  اي براي سود و منفعت معنا كنيم (راغب اصفهاني، 1374، ج1، ص339). بايد تمام شغل هايي را كه صاحبانشان هستند كار خريد و فروش تاجر محسوب كنيم، ولي علت ذكر اختصاص اين افراد به عنوان تاجر اين است كه در گزارش هاي رسيده، يا به تجارت اين اصحاب تصريح شده و يا به مشغوليت اين اصحاب در دكان و مغازه تصريح شده است.

ازاين رو، از ذكر اين افراد در جدول مزبور خودداري شد، با اينكه سزاوار بود به سبب اهميت شغلي آنان و تأكيد بسيار ائمة اطهار عليه السلام نسبت به اين شغل، اسامي اين افراد در جدول مزبور آورده شود. بنابراين، به سبب مذكور و اهميت شغلي آنان، اسامي آنان در جدول مستقل و جدا در ذيل آورده شد.

ترسيم كلي فضاي اقتصاي شيعيان (مشاغل؛ تنگناها و محدوديت ها)

به سبب آنكه شيعيان در دورة حضور ائمة اطهار عليه السلام در اقليت بودند و دشمني امويان و عباسيان با آنها از مسلمات تاريخي است، نبايد انتظار حضور گسترده و پررنگ آنها را در جامعة آن زمان داشته باشيم. اين مسئله موجب شده تا در دوره ها و زمان هاي گوناگون، متفاوت باشد، به گونه اي كه در ميان شغل هايي كه براي اصحاب ائمه عليه السلام ذكر شد، 66 عنوان شغلي ارائه گرديد كه 449 نفر از اصحاب در اين شغل ها مشغول به كار بودند. در ميان اين تعداد، يك نفر از اصحاب رسول خدا صل الله عليه و آله و ده نفر از اصحاب حضرت علي عليه السلام و دو نفر از اصحاب امام سجاد عليه السلام و 31 نفر از اصحاب امام باقر عليه السلام و 261 نفر از اصحاب امام صادق عليه السلام و 27 نفر از اصحاب امام كاظم عليه السلام و 21 نفر از اصحاب امام رضا عليه السلام و پنج نفر از اصحاب امام جواد عليه السلام و 15 نفر از اصحاب امام هادي عليه السلام و شش نفر از اصحاب امام حسن عسكري عليه السلام بودند و 70 نفر از اين تعداد از راويان دورة حضور، در يكي از شغل هاي شصت و پنج گانه مشغول به كار بودند.

با توجه به آمار و ارقامي كه ذكر شد، مشخص مي شود كه بيشترين فراواني شغل ها - به ترتيب - مربوط به دورة امام صادق و امام باقر و امام كاظم و امام رضا عليه السلام است. اين موضوع نشان دهندة اين است كه در دورة مزبور شيعيان نمود بيشتري از دوره هاي قبل و بعد داشته اند. در مجموع، مي توان حضور اقتصادي آنان را به سه بخش تقسيم كرد:

الف.  از زمان خانه نشيني امام علي عليه السلام تا اواخر دورة امويان

در دورة خلفا، تعداد شيعيان و شغل هاي به دست آمده از آنها محدود بود و اطلاعات ما به شيعيان شاخص و معروف محدود مي گردد و از بقية افراد اطلاعات چنداني در دست نيست. شيعيان شاخصي مثل سلمان فارسي در پست هاي حكومتي مشغول به كار بودند و برخي از آنان مثل ميثم تمار به شغل هاي عادي جامعه، مثل خربزه فروشي مشغول بودند.

علاوه بر آنچه ذكر شد، اطلاعات ما نسبت به مشاغل اصحاب ائمة اطهار عليه السلام در دوران خلافت حضرت علي عليه السلام نيز بسيار كم است، ولي با توجه به شرايط پيش آمده و سه جنگ بزرگ (جمل و نهروان و صفين) و تعداد كم شيعيان، به نظر مي رسد بيشتر آنان زندگي خود را از طريق مقرري بيت المال تأمين مي كردند و نقش  آنها  بيشتر سياسي و حضور نزد حضرت علي عليه السلام به عنوان حاكم و فرمانده يا سرباز بود.

پس از شهادت حضرت علي عليه السلام و آغاز حكومت معاويه تا اواخر حكومت امويان، حضور شيعيان در پست هاي حكومتي و مانند آن بسيار كم رنگ است، به گونه اي كه شغل اصحاب در دورة امام حسن و امام حسين عليهما السلام معلوم نگرديد و اين نشان دهندة وضعيت بد اقتصادي شيعيان در اين دورة فلاكت بار است، به گونه اي كه تعداد مشاغل به دست آمده در اين دوره، به تعداد انگشتان دست مي رسد.

ب. از اواخر حكومت امويان تا پايان امامت امام رضا عليه السلام

طبق اطلاعات و آمار به دست آمده، در اين دوره شيعيان در كارهاي اقتصادي مشغول بودند و توانستند به بدنة حكومت نيز نفوذ كنند. ازاين رو، بيشترين فراوني شغل ها مربوط به اين دوره بود و وضعيت آنان بهتر از دوره هاي قبل است. با بررسي كارهاي شيعيان در اين دوره، معلوم شد بيشتر آنان در كارهاي تجارتي نقش داشتند و ورود به كارهاي تجارتي طبق توصية ائمة معصوم عليه السلام صورت مي گرفت.

ج. پس از شهادت امام رضا عليه السلام تا پايان غيبت صغرا

در اين دوره، مثل دوره ابتدايي، نقش شيعيان در منصب هاي سياسي و اقتصادي به تدريج، كم رنگ شد؛ زيرا تعداد شغل هاي ثبت شده از شيعيان و اصحاب ائمة اطهار عليه السلام در اين دوره بسيار كم و محدود است و اين نشان از فشار زياد بر شيعيان در آن دوره دارد.

نكتة پاياني در خصوص وضعيت شيعيان در اين دوره آن است كه در اين دوره، برخي از شيعيان از مناطق مركزي حكومت و نيز از مراكز نزديك به حضور اهل بيت عليه السلام به مناطق دور دست پناهنده شدند و ادامة حيات سياسي و اقتصادي خود را دور از ائمة معصوم عليه السلام تشكيل دادند كه شاهد آن، گسترش تشيع در مناطقي مثل ايران و مصر و مغرب است، و حتي بعضاً توانستند به حكومت هم دست يابند.

تحليل كلي درباره به مشاغل اصحاب ائمة اطهار عليه السلام

طبق آمار و ارقامي كه ذكر شد، نتيجه مي گيريم:

اولاً، هر چند شيعيان در اقليت بودند و حاكمان نسبت به آنان دشمني داشتند و از حضور آنان در كارهاي كليدي ممانعت مي كردند، اما حضور شيعيان در كارهاي مهم جامعه از قبيل تجارت و حكم راني در برخي از زمان ها، كه فشار از آنان برداشته مي شد، غير قابل انكار است. بدين روي، در دورة امام باقر و امام صادق و امام كاظم و امام رضا عليه السلام بيشترين حضور براي كارهاي آنان ذكر شده است و حتي برخي از كارهاي حكومتي به شيعيان اختصاص يافت.

ثانياً، شكل  گيري دولت هاي شيعي در دوره هاي بعد، بيانگر حضور فعال آنان در دوران حضور است؛ زيرا رسيدن به حكومت، به صورت دفعي امكان پذير نيست.

ثالثاً ، سبب حضور شيعيان در متن جامعه، معارف اهل بيت عليه السلام به مردم رسيد، وگرنه چنانچه شيعيان كنج عزلت مي گزيدند شاهد چنين جايگاه براي شيعيان نبوديم.

نتيجه گيري

طبق اطلاعات به دست آمده، بسياري از شيعيان هماهنگ با دستورات اهل بيت عليه السلام به كسب روزي حلال اهتمام داشتند و شغل بسياري از آنان در رديف شغل هاي مؤكد اهل بيت عليه السلام از قبيل تجارت بود. در حقيقت، با نسبت سنجي آمار به دست آمده، مي توان به نتايج ذيل دست يافت:

الف. بيشتر شيعيان در كارهاي تجاري و اقتصادي مشغول به كار بودند و چون نياز مردم به مايحتاج زندگي از مسائل مهم در زندگي اجتماعي است، اهل بيت عليه السلام جداي از مسائل اقتصادي، به فكر مسائل تبليغي و فرهنگي نيز بودند تا از اين طريق، مردم با مسائل ناب مكتب اهل بيت عليه السلام از طريق پيام آوران شيعي آگاه شوند. در حقيقت، تجارت يكي از راه هاي شيعيان براي رساندن پيام اهل بيت عليه السلام به ديگران بود و اهل بيت عليه السلام با سياست، ارادتمندانشان را در اين مسير قرار داده بودند، هرچند خودشان شخصاً به اين مشاغل اشتغال نداشتند. تجارت، هم مي توانست تأمين كنندة نيازهاي شيعيان باشد و هم مراجعة مردم براي تأمين نيازهاي زندگي شان، موجب ازدياد محبوبيت صاحبان مشاغل تجارتي مي گرديد، بلكه گاهي اوقات شاغل در اين بخش زمينة ارتباط پنهاني شيعيان با امام را فراهم مي نمود؛ همانند عثمان بن سعيد عمروي كه در قالب شغل روغن فروشي، نامه هاي شيعيان را به دست امام مي رسانيد.

ب. برخي از شاغلان در كارهاي حكومتي، با حكم و يا اذن امام وارد اين كارها مي شدند و برخي ديگر با توجه به ملاك كمك به شيعيان و مظلومان، در كارهاي حكومتي وارد مي شدند.

ج. وجود شاغلان در كارهاي حكومتي و سفارش اهل بيت عليه السلام براي ورود به اين شغل، با حفظ ملاك هاي آن، بيانگر توانايي هاي خاص اصحاب و شيعيان است، وگرنه حكّام جور حاضر نمي شدند بدون دليل، زمينة ورود آنها را به مناصب حكومتي باز كنند.

د. بسياري از كارهاي مهم و مورد نياز مردم از جمله، دوزندگي، فروشندگي مواد غذايي و آذوقة مردم در دست اصحاب ائمة اطهار عليه السلام بود.

ه‍ . حضور نداشتن اصحاب در كارهاي كشاورزي ممكن است حاكي از سياست خاص حكومت باشد كه مي خواستند اصحاب ائمه عليه السلام زمين در تملك نداشته باشند.

و. تعدادي از اصحاب به خريد و فروش لباس، آن هم از نوع لباس شاپوري (كه نوعي لباس ايراني است) و لباس  هندي اشتغال داشتند و اين مسئله مي تواند حاكي از چند چيز باشد:

اولاً، پارچه هاي ايراني و هندي در ميان مسلمانان رايج بوده است.

ثانياً، ارتباط تجار عجم با شهر محل سكونت اهل بيت عليه السلام گسترده بوده و همين مسئله مي توانسته است در انتقال معارف اهل بيت عليه السلام به شهرهاي ديگر نقش بسزايي داشته باشد.

ز. راويان و شاگردان ائمة اطهار عليه السلام در عين حضور در صحنة اجتماع و عرصة بازار و اقتصاد، حامل علوم اهل بيت عليه السلام و پيام آوران رسالت آنان بودند، بدون اينكه هزينه اي را بر بيت المال تحميل كنند. اين امر از اهداف مهم نگارش اين مقاله بود. اهميت اين امر با توجه به تنوع شغل هاي آنان بهتر روشن مي گردد.


 

منابع

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، دار صادر، بيروت، چاپ سوم، 1414ق.

برقى، احمدبن محمد، رجال البرقي، الطبقات، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342 ش.

بستانى، فؤاد افرام، رضا مهيار، فرهنگ ابجدى، انتشارات اسلامي، تهران، چاپ دوم، 1375ش.

جعفر مرتضي عاملي, سلمان فارسي, ترجمه محمد سپهري.

حر عاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تحقيق مؤسسة آل البيت عليه السلام لإحياء التراث، چاپ دوم، قم، مؤسسة آل البيت عليه السلام لإحياء الترات، 1414.

حلي، حسن بن عليّ بن داود الخلاصه للحلي، دار الذخائر، قم‏، 1411ق.

ـــــ ، الرجال (لابن داود)، دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1342 ش.

خوئى، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث مركز نشر آثار شيعه، قم 1410 هجرى (1369 شمسى).

راغب اصفهانى، حسين بن محمد، غلامرضا خسروى، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، مرتضوي، تهران، چاپ دوم، 1374ش.

صدوق، محمدبن على، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ دوم، قم، دار الشريف الرضي للنشر، 1406 ق.

ـــــ ، من لا يحضره الفقيه، تحقيق و تصحيح و تعليق علي أكبر غفاري، چاپ دوم، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1413ق.

طبرسى، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج، چاپ اول، نشر مرتضى، مشهد، 1403 ق.

طوسى، محمدبن حسن‏،  الغيبه، تحقيق عبادالله تهراني و علي احمد ناصح، قم، چاپ اول، دار المعارف الإسلاميه، 1411ق‏.

ـــــ ، اختيار معرفة الرجال، تحقيق و تصحيح وتعليق: ميردامادأسترابادي، تحقيق: , رجائي, سيدمهدي، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، بي تا.

ـــــ ، الاستبصار، الاستبصار، تحقيق وتعليق سيدحسن موسوي خرسان، تصحيح شيخ محمد آخوندي، چاپ چهارم، تهران، خورشيد، 1363ش.

ـــــ ، الفهرست، تحقيق جواد قيومي، مؤسسه نشر اسلامي، شعبان1417ق.

ـــــ ، تهذيب الأحكام، تحقيق وتعليق سيدحسن موسوي خرسان، تصحيح شيخ محمد آخوندي، چاپ سوم، تهران، خورشيد، 1364.

ـــــ ، 1415ق، رجال الطوسي، تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قم، موسسه نشر اسلامي التابعه لجامعة المدرسين.

علامه حلى، حسن بن يوسف، رجال العلامة الحلي، دار الذخائر، نجف اشرف، چاپ دوم، 1411 ق.

عليدوست، نورالله، منابع مالي اهل بيت عليهم السلام، دانشگاه امام صادق عليه السلام تهران، 1391.

فيومى، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، موسسه دارالهجرة، قم، چاپ دوم، 1414ق.

كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، تحقيق و تصحيح علي اكبر غفاري، چاپ دوم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367ش.

كشى، محمد بن عمر، رجال الكشي، إختيار معرفة الرجال، مؤسسة نشر دانشگاه مشهد، مشهد، چاپ اول، 1409 ق.

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت، چاپ دوم، دار إحياء التراث العربي 1403ق.

مرعشي نجفي، شرح احقاق الحق، تحقيق سيدشهاب الدين مرعشي نجفي، منشورات مكتبة آيةالله العظمى المرعشي النجفي، قم، 1405ق.

مفيد، محمد بن محمد، الإختصاص، الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد، قم، 1413 ق.

نجاشي، احمد بن على، رجال النجاشي، مؤسسة النشر الاسلامي التابعه لجامعه المدرسين بقم المشرفه - قم، چ ششم، 1365 ش.