بررسي اخبار محسَّن بن علي عليها السلام در منابع فريقين

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 39، پاييز و زمستان 1394

محمدرضا جباري / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                         jabbari@qabas.net

محمدجواد ياوري سرتختي / دانشجوي دکتري تاريخ تشيع مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                   

دريافت: 10/06/1394ـ پذيرش: 10/10/1394                                                  javadyavari@yahoo.com

 

چكيده

منابع تاريخي و حديثي فريقين ذيل بررسي فرزندان اميرالمؤمنين علي عليه السلام  و حضرت زهرا عليها السلام، «محسَّن» را يكي از فرزندان آنان شمرده­اند. اما منابع عامه دربارة تولد، وفات و يا شهادت محسَّن اختلاف نظر دارند. بسياري از آنها ضمن برشماري ايشان در عِداد اولاد حضرت علي عليه السلام و فاطمه عليها السلام، صرفاً به مرگ او در كودكي اشاره كرده اند. برخي از آنها نيز يا اساساً اخبار شهادت محسَّن را نقل نكرده و يا تحريف و حذف كرده اند. از سوي ديگر، اكثر قريب به اتفاق منابع شيعه علاوه بر ذكر نام محسَّن، به سقط شدنش در اثر هجوم به بيت حضرت فاطمه عليها السلام تصريح دارند و معدودي نيز وفاتش در كودكي را بدون ذكر سبب نقل كرده اند كه با قول به سقط و شهادت منافات ندارد. ازآن روكه برخي از پژوهندگان معاصر ضمن گزارش اخبار متون شيعه، در اعتبار و دلالت آنها تشكيك روا داشته اند، در اين مقاله، گزارش هاي موجود در منابع فريقين بررسي و اعتبارسنجي شده است.

كليدواژه ها: محسَّن بن علي عليه السلام، فاطمه عليها السلام، اميرالمؤمنين عليه السلام، سقط محسّن، وفات محسَّن، محسَّن در اخبار عامه، محسَّن در اخبار شيعه.