مؤلفه هاي «اقتصاد مقاومتي» در سيره و تبليغ عالمان ديني متأخر

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 39، پاييز و زمستان 1394

مهدي حيدري کتايونچه/ دانشجوي دکتري مديريت رسانه مرکز پژوهش صدا و سيما heidari.resaneh@gmail.com

سيدعلي محمدي متكازيني / کارشناسي ارشد علوم ارتباطات مركز پژوهش صدا و سيما Seyyedali48@yahoo.com

دريافت: 17/05/1394ـ پذيرش: 01/11/1394

چکيده

طرح نظريه «اقتصاد مقاومتي» توسط مقام معظم رهبري، به عنوان اقتصادي درون زا، پويا و مبتني بر اقتضائات ديني و ملي، طرحي است اساسي در جهت نوزايي اقتصاد داخلي و خروج کشور از رکود و وابستگي به بيگانگان. سيرۀ عالمان شيعي در دو سدة اخير، که کشور بارها آماج هجوم بيگانگان و دست خوش مداخلات اقتصادي، سياسي و فرهنگي آنان بوده است، مي تواند ما را در تعيين راهبردها و راه کارهاي اجرايي کردن منويات رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي راهنمايي کند. اين تحقيق کوشيده است به روش «داده بنياد» انديشه و سيرۀ اقتصادي رهبران ديني دورة قاجار و اوايل دورة پهلوي را تحليل كند و با استخراج مؤلفه هاي بنيادين افکار و رفتار سياسي و تبليغي آنان، الگويي کاربردي براي تبيين بهتر مفهوم اقتصاد مقاومتي مبتني بر تاريخ و تمدن اسلامي کشور ارائه دهد.

كليدواژه ها: اقتصاد مقاومتي، عالمان ديني، روش «داده بنياد».