گونه شناسي مردم عصر نبوي از بدر تا تبوك از منظر قرآن

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 39، پاييز و زمستان 1394

محمدحسين دانش كيا / استاديار دانشگاه معارف اسلامي                                     mkia1988@gmail.com

دريافت: 22/07/1394 ـ پذيرش: 18/11/11394

چکيده

شناخت مردم هر عصر و گرايش هاي فکري و سياسي آنان از ضرورت هاي شناخت ماهيت حوادث و تحليل صحيح رويدادهاست. در اين ميان، قرآن نيز مردم زمانة نزول را به دفعات طبقه بندي کرده است. دستيابي به اين طبقه بندي و معيار هاي آن از غزوة بدر تا غزوة تبوک هدف اين پژوهش است. مسئلة اصلي اين است که از منظر قرآن، مردم در عصر نبوي در بازة زماني مذکور، در چه گروه هايي جاي گرفته اند؟ به نظر مي  رسد با گسترش اسلام از بدر تا تبوک، گونه هاي مردم در سه گروه کلي مسلمان، کافر و منافق طبقه بندي شده اند و آنچه تغيير کرده زيرمجموعه هاي اين گروه هاست. در اين پژوهش به تناسب، از روش «تاريخي تحليلي و تفسيري» استفاده شده است.

کليدواژه ها: بدر، احد، تبوک، گونه شناسي مردم، قرآن.