«تحنّث» حضرت محمد صلي الله عليه و آله و انگيزه هاي آن با تأكيد بر نقد ديدگاه هاي مونتگمري وات

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 39، پاييز و زمستان 1394

عبدالهادي فقهي زاده / استاد دانشکده الهيات دانشگاه تهران                                       faghhizad@ut.ac.it

مجتبي محمدي انويق / دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران      mmohammadia@ut.ac.ir

دريافت: 28/4/1394ـ پذيرش: 25/10/1394

چکيده

گزارش هاي تاريخي حاکي از آن است که حضرت محمد صلي الله عليه و آله پيش از بعثت، مكرر به قصد عبادت خداوند، در کوه حراء خلوت مي گزيد. دسته اي از خاورشناسان و در رأس آنان، ويليام مونتگمري وات شبهاتي را دربارة انگيزه هاي تحنث حضرت محمد صلي الله عليه و آله وارد کرده اند که با مباني اسلامي ناسازگار است؛ از جمله اينکه ايشان در اين موارد، براي گريز از گرماي سوزان مکه به غار پناه مي بردند؛ يا آنکه اين سنت متأثر از راهبان يهودي و مسيحي شکل گرفته است. در مقالة حاضر، بر اساس دلايل و مستندات علمي، وجوه بطلان اين ديدگاه ها شناسانده شده است. اين نوشتار با به کارگيري روش «تحليل عقلي و تاريخي» و با استفاده از مستندات ادبي، تاريخي و جغرافيايي و نيز با در نظر گرفتن شرايط زندگي فردي و اجتماعي حضرت محمد صلي الله عليه و آله به بحث و گفت وگو دربارة انگيزه هاي تحنث آن حضرت پرداخته است.

كليدواژه ها: خاورشناسان، ويليام مونتگمري وات، انگيزه هاي تحنّث، حضرت محمد صلي الله عليه و آله، کوه حراء.