واكاوي نقش رويكرد شكاكانة پاتريشيا كرون در شكل‌گيري ديدگاه‌هاي وي در كتاب «تجارت مكه و ظهور اسلام»

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 41، پاييز و زمستان 13953

سيداحمدرضا خضري / استاد تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهران                                                            

مائده بايرام / کارشناس ارشد تاريخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامي              maede.bayram@gmail.com

دريافت: 11/07/1395ـ پذيرش: 15/11/1395

چکيده

پاتريشيا کرون، پژوهشگر دانمارکي قرن بيست و يکم، از سران جريان شکاکيت در سيره‌پژوهي غرب از برجسته‌ترين آثار شکاکانه‌اش کتاب «تجارت مکه و ظهور اسلام» است. اين پژوهش بر آن است تا با روش توصيفي ـ تحليلي بر مبناي اين کتاب، نقش رويکرد شکاکانة کرون در شکل‌گيري ديدگاه‌هاي وي و نقاط قوت و ضعف آن را بررسي نمايد. دستاورد تحقيق نشان مي‌دهد ديدگاه‌هاي کرون صرفاً به سبب نگاه شکاکانه‌اش به منابع اسلامي بوده است. وي منابع اسلامي مرتبط با تاريخ صدر اسلام را فاقد اعتبار تاريخي دانسته و شناخت تاريخي از اين دوره را تنها از طريق شواهد مادي و متون تاريخي غير اسلامي امکان‌پذير دانسته است. روش‌شناسي کرون از خاستگاه فلسفۀ تاريخ وي متأثر بوده و پست‌مدرنيسم بر وي تأثير فراوان داشته است. در نقد ديدگاه کرون، ضمن رد دلايل وي مبني بر عدم وثاقت منابع اسلامي، مشکلات اتکاي صرف بر شواهد مادي و متون غير اسلامي بيان شده و روشن گرديده که آنها تنها مکمل منابع اسلامي‌اند.

کليدواژه‌ها: پاتريشيا کرون، تجارت مکه، شکاکيت، شرق‌شناسي، سيره‌پژوهي، منابع اسلامي.