تحليل و پاسخ به شبهۀ درگيري پيامبراكرم صلي الله عليه و آله وسلم با يهود بني‌قريظه

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 41، پاييز و زمستان 13953

عزيزالله كريمي تبار / دكتري علوم قرآن و حديث دانشكده اصول دين قم                 karimitabar4@yahoo.com

محمدعلي راغبي / استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم

مهدي اکبرنژاد / دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه ايلام                              m.akbarnezhad@ilam.ac.ir

دريافت: 02/07/1395ـ پذيرش: 29/11/1395

چکيده

در اين مقاله، شبهۀ قتل‌عام يهود بني‌قريظه توسط پيامبراكرم صلي الله عليه و آله وسلم، واکاوي و تحليل شده است. اين پژوهش با تحليل داده‌هاي تاريخي و قرآني، به روش «فني» به انجام رسيده و با ذكر دلايل و شواهد و نقد نظرهاي گوناگون، اثبات گرديده که مردان جنگي قبيلۀ مزبور به سبب خيانت، نفاق‌ورزي، شبهه‌افکني، نقض پيمان مکرر، ياري دشمنان مشرک و تلاش براي نابودي نظام نوپاي اسلامي، اعدام شده‌اند. البته آمار مبالغه‌‌آميز تعداد کشته‌ها پذيرفته نيست. با اين بررسي، جرم سنگين قريظيان و بي‌اعتباري مظلوم‌نمايي مخالفان در ادعاي خشونت‌طلبي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم و بي‌گناهي طرف مقابل تبيين گرديده است. بدين‌روي مي‌توان دستاويز تهاجم سنگين تبليغي در اين خصوص را از دست مخالفان گرفت و زمينه‌اي براي تعامل سازنده و همفکري بيشتر با پيروان ديگر اديان فراهم آورد. علاوه براين، اخبار منابع کهن تاريخي دربارة اسراي آنان، درست نيست؛ از جمله اينكه گفته شده: براساس مبناي روايتي تاريخي به شام کوچانده شده‌اند، رسيدن به کنه واقعيت آن، نيازمند پژوهشي گسترده و عميق است.

کليدواژه‌ها: بني‌قريظه، يهود، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم، کشتار جمعي.