راهبردها و راه‌كارهاي نظارت و ارزيابي در نظام آموزشي امامية عصر حضور

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 41، پاييز و زمستان 13953

محمدجواد ياوري سرتختي / دكتري تاريخ تشيع مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        javadyavari@yahoo.com

محسن رنجبر / استاديار گروه تاريخ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                    Ranjbar@Qabas.net

دريافت: 05/08/1395ـ پذيرش: 26/12/1395

چکيده

براساس برخي گزارش‌ها، غاليان و جاعلان حديث در عصر حضور، اخباري را جعل کردند و كوشيدند تا آنها را با نام «باورهاي تشيع» منتشر کنند. در صورت پذيرش چنين گزارشي، برخي باورها و رفتارهاي شيعيان ساخته غاليان است. همچنين تصور مي‌شود شيعيان در مقابل اين اقدامات موضعي منفعل داشته و از سوي آنان برخوردي صورت نگرفته است. اکنون بايد پرسيد: با توجه به جاودانگي دين اسلام و نقش هدايتي اهل‌بيت عليهم السلام در حراست از آموزه‌ها، راهبردها و راه‌کارهاي نظارتي اماميه در نظام آموزشي براي دستيابي به اهداف و منشور آموزشي و برون‌رفت از بحران آسيب‌پذيري آموزه‌ها، چيست؟        
هدف اين تحقيق تبيين موضوع و استخراج شواهد تاريخي و حديثي از منابع کتابخانه‌اي براي نقد نظرية مورد بحث و اثبات فرايند راه‌کارهاي نظارتي در نظام آموزشي اماميه است. در بررسي و تحليل گزاره‌هاي تاريخي و متون حديثي، براساس اصل «ضرورت حراست از آموزه‌هاي دين و انتقال آن به فراگيران در جهت سعادتندي دنيا و آخرت»، اين نتيجه حاصل گرديده که شيعيان براساس راهبردهاي آموزشي، راه‌کارهاي متناسبي را براي خروج از اين بحران‌ها و دستيابي به اهداف، پيش‌بيني کرده‌اند. توليد محتوا، آموزش، هدايت فراگيران، نظارت، و ارائة روش‌هاي آموزشي از عمده‌ترين راهبردها و راه‌کارهايي هستند که شيعيان در هنگام بروز بحران و شنيدن اخبار جعلي و اطمينان از صحت يا سقم آموزه‌ها به‌کار مي‌بردند.

کليدواژه‌ها: غاليان، جعل حديث، راهبردها و راه‌کارهاي آموزشي، نظام آموزشي اماميه، عرضة حديث.