نقد و بررسي روايت‌هاي هشام كلبي در تاريخ طبري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 42، بهار و تابستان 1396

زينب اميديان / استاديار گروه تاريخ تشيع دانشكده الهيات دانشگاه حکيم سبزواري                z.omidiyan@hsu.ac.ir

دريافت: 21/1/96 ـ پذيرش: 15/7/96

چکيده

بنيان‌گذاران تاريخ‌نگاري اسلامي همان راويان و اخباريان سده‌هاي دوم و سوم بودند که فهرست مفصلي از آنان را ابن‌نديم به‌ دست داده ‌است. در اين ميان، هشام جايگاه خاصي دارد. روايات او طيف وسيعي از وقايع و حوادث گوناگون از هبوط حضرت آدم عليه السلام تا دورة عباسي را دربردارد که بررسي همة آنها مجال وسيعي مي‌طلبد. مقالة حاضر با روش تحليلي ـ توصيفي درصدد است تا با تکيه‌ بر روايات او در تاريخ ‌طبري، به اهميت و رويکرد اين روايات بپردازد؛ ازجمله اينکه طبري در چه جاهايي بر روايات هشام اعتماد کرده ‌است؟ و اين اعتماد به چه عواملي بازمي‌گردد؟ روايات هشام‌ کلبي و به تعبير ديگر، تاريخ‌نگاري او چه ويژگي‌هايي دارد که طبري به آن اقبال خاصي نشان داده است؟

واکاوي حاضر نشان مي‌دهد كه وسعت دانش تاريخي هشام‌ کلبي در کنار اعتدال، ميانه‌روي و نگاه بي‌غرضانه‌اش، ماية اعتبار اخبار و روايات او نزد طبري شد. ازاين‌رو، طبري به‌طور گسترده از روايات او در دوره‌هاي گوناگون اقتباس كرد.

كليدواژه‌ها: هشام كلبي، تاريخ طبري، ابن‌نديم، طبري.