علل ابقاي بني‌عباس توسط آل‌بويه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 42، بهار و تابستان 1396

محمد جاودان / کارشناس ارشد دانشگاه معارف اسلامي                                               javedanm@yahoo.com

رحمان عشريه / سطح 4 حوزة علمية قم                                                                       oshryeh@quran.ac.ir

دريافت: 19/12/95 ـ پذيرش: 10/5/96

چکيده

آل‌بويه پس از ورود به بغداد (334ق/945م)، به‌رغم تضاد مذهبي با خليفه و با وجود تسلط و قدرت بر دستگاه خلافت، به عللي مقام خلافت عبّاسيان را ابقا نمودند. بنابراين، پژوهش پيش‌روي درصدد است تا با روش توصيفي ـ تحليلي و ارائة اسناد تاريخي، علل ابقاي عبّاسيان از سوي آل‌بويه را در ذيل سياست و قدرت‌طلبي آنان و شرايط مذهبي و موقعيت آنها نسبت به خلافت و رقبايي که درصدد تصرف مرکز خلافت بودند، بررسي كند. بويهيان، که ميل به حکومت داشتند، براي جلوگيري از شورش همگاني، با توجه به اعتقاد اکثريت مسلمانان نسبت به اصل خلافت عبّاسي و با استفاده از تسامح و مداراي ديني، درصدد حفظ خلافت عبّاسي برآمدند تا بدين‌وسيله، بتوانند با تسلط بر نظام سياسي، به‌ تدريج، مذهب خود را ترويج كنند و در زير چتر خلافت رقباي خويش را دفع کرده، با استفاده از خلفاي بي‌قدرت و نام آنها، حکومت را به کام خويش گيرند.

كليدواژه‌ها: آل‌بويه، ديلميان، عباسيان، خلافت، عباسي، ابقاي بني‌عباس.