نقدي بر كتاب «نگاهي به تاريخ تفكر اماميه از آغاز تا ظهور صفويه»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 42، بهار و تابستان 1396

غلامحسن محرمي / استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي                           moharrami47@Gmail.com

دريافت: 9/12/95 ـ پذيرش: 23/5/96

چکيده

کتاب «نگاهي به تاريخ تفکر اماميه از آغاز تا ظهور صفويه» در عين دارا بودن نکات مثبت و شايان تقدير، داراي اشکالات و نكات قابل نقدي است که در اين نوشتار، نمونه‌هايي از آنها بررسي شده است؛ از جمله: نگرشي سطحي و روشن‌فکرمآبانه به تاريخ تشيع همراه با نوعي پيش‌داوري؛ برخي ادعاهاي بدون دليل و مدرک؛ ذكر برخي روايات شاذ و نادر در مقابل روايات مشهور، و احياناً ذكر سخنان مخالفان شيعه و ديدگاه‌هاي خلاف نظرية رايج شيعه. از ديگر اشکالات محتوايي اين کتاب، تشکيک در وجود بعضي باورهاي موجود شيعه در قرون اوليه ـ به‌ويژه قرن اول هجري ـ است. همچنين چنين وانمود شده كه پيدايش تشيع منشأي عرفي ـ و نه الهي ـ داشته است و اين‌گونه به ذهن مي‌آيد که اصولي همچون اعتقاد به نص، عصمت و تبرّي از دشمنان اهل‌بيت عليهم السلام دست‌كم در قرن اول نزد پيروان اهل‌بيت عليهم السلام مطرح نبوده است!

کليدواژه‌ها: امامت، شيعه، اماميه، تفکر اماميه، تاريخ تفکر اماميه، نص، عصمت، تبرّي، بداء، رجعت.