نقدي بر مقالة «بررسي مناسبات متوكل خليفة عباسي با علويان»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 43، پاييز و زمستان 1396

محي‌الدين سلطاني‌فر / کارشناس ارشد تاريخ تشيع مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     soltanifar68@gmail.com
محمدجواد ياوري سرتختي / استاديار گروه تاريخ و تمدن اسلامي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام    javadyavari@yahoo.com
دريافت: 7/3/96ـ پذيرش: 19/9/96
چکيده
در شمارة هفدهم مجلة «مطالعات تاريخ اسلام»، مقاله‌اي تحت عنوان «بررسي مناسبات متوکل خليفة عباسي با علويان» چاپ شد. اين مقاله برخي از انگاره‌هاي مشهور تاريخي را زيرسؤال برد. ناصبي بودن متوکل، علوي‌ستيزي، تخريب و شخم زدن مرقد امام حسين عليه السلام، قتل ناصبيانة ابن‌سکيت، توهين، تمسخر و جسارت به اميرمؤمنان علي عليه السلام و برخي اقدامات ديگر وي، از جمله مواردي هستند که از سوي نگارندگان مورد ترديد قرار گرفتند. فرضية پژوهش حاضر بر اين است كه که مقالة يادشده به‌دليل داشتن خطاهاي بسيار، به‌ويژه در حوزة روش‌شناسي، تحليل و نحوة برخورد با منابع و گزارش‌هاي تاريخي و نوع نگاه غيرعالمانة نويسندگان به تاريخ اسلام، دچار نتيجه‌گيري‌هاي اشتباه شده‌اند. بنابراين، به‌منظور داوري علمي، مقالة يادشده مورد نقد قرار گرفت و ناصبي بودن متوکل و وقوع جنايات ذکرشده، بار ديگر با نگاهي دقيق‌تر به‌اثبات رسيد.
کليدواژه‌ها: متوکل، منتصر، عباسيان، امام هادي عليه السلام، علويان، ناصبي، ابن‌سکيت.