بررسي و نقد آراء مستشرقان درباره زندگاني حضرت خديجه عليها اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 43، پاييز و زمستان 1396

آرمان فروهي / دانشجوي‌دکتري تاريخ‌ اسلام دانشگاه‌ اصفهان    Arman.Forouhi@yahoo.com
محمدحسن رازنهان / دانشيار گروه ‌تاريخ دانشگاه ‌خوارزمي    Hasan_raznahan@yahoo.com
عليرضا عطاري / کارشناس ‌ارشد تاريخ‌ تشيع دانشگاه‌ خوارزمي     Alirezaattari71@gmail.com
دريافت: 6/5/96ـ پذيرش: 26/10/96
چکيده
زندگاني و شخصيت حضرت محمد صلي الله عليه و آله وسلم به‌عنوان پيامبر دين مبين اسلام، همواره مورد توجه شرق‌شناسان بوده است. در خانوادة پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم، حضرت خديجه عليها اسلام، به‌عنوان اولين همسر و نخستين ايمان‌آورنده به ايشان در عصر مکي، نقش برجسته‌اي در مراحل ابتدايي دعوت رسول‌الله صلي الله عليه و آله وسلم داشت. براين‌اساس، ابعاد مختلف زندگاني حضرت خديجه عليها اسلام، در آثار مستشرقان نمود و تجلي فراواني داشته است. ديدگاه بيشتر مستشرقان حول پنج محور نحوة آشنايي حضرت خديجه عليها اسلام با پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم، ازدواج با پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم، ماجراي بعثت و حمايت‌هاي ايشان از رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم، و رحلت خديجه عليها اسلام و پيامدهاي آن واکاوي شده است.     
طبيعي است كه برخي از ديدگاه‌هاي مستشرقان، با گزارش‌هاي منابع متقدم تاريخي همسو و قابل تأييد است، اما ادعاهاي غيرقابل تأييد متعددي نيز به چشم مي‌خورد كه در اين نوشتار، با لحاظ تفاوت‌هاي طبيعي ميان فرهنگ جهان اسلام و غرب و نيز شرايط و روح حاكم بر مطالعات شرق‌شناسي ـ به روش كتابخانه‌اي و با استناد به منابع متقدم تاريخي ـ مورد بررسي و نقد قرار گرفته است.
كليدواژه‌ها: حضرت خديجه عليها اسلام، حضرت محمد صلي الله عليه و آله وسلم، مستشرقان، ازدواج، بعثت، رحلت خديجه عليها اسلام.