نقد و تحليل سيماي اميرمؤمنان علي عليه السلام در منابع اهل‌سنت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 43، پاييز و زمستان 1396

محمود کريمي / دانشيار دانشگاه امام صادق عليه السلام    karimiimamoud@gmail.com
سيدمحمدرضا فقيه ايماني / دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق عليه السلام    mo.faghih67@gmail.com
دريافت: 13/6/96ـ پذيرش: 26/11/96
چکيده
در آثاري که بزرگان اهل‌سنت، حول شخصيت اميرمؤمنان علي عليه السلام به‌طور خاص، يا شخصيت صحابة پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم به‌طور عام  به رشتة تحرير درآورده‌اند، بخش‌هايي نيز به ويژگي‌هاي ظاهري آن حضرت اختصاص يافته است. نکتة قابل تأمل آن است که برخي از علماي اماميه نيز صفات بيان‌شده در اين منابع را تلقي به قبول کرده و آنها را در کتب خود نقل نموده‌اند. نگارندگان در اين نوشتار، ضمن بازخواني موضوع، و تحليل و نقد ويژگي‌هاي بيان‌شده، به اين نکته دست يافته‌اند که برخي از اين صفات، نمايانگر چهرة واقعي آن حضرت‌اند و با گزارش‌هاي منابع ديگر اهل‌سنت و نيز منابع شيعي مطابقت دارند. بر اساس اين منابع، دو صفت «انزع» و «بطين» نيز توسط رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم به علي عليه السلام نسبت داده شده‌اند که با تبيين خاصي که خود آن حضرت ارائه كرده‌اند، مي‌توانند پذيرفته شوند؛ اما بخش ديگري از صفات اميرمؤمنان علي عليه السلام، كه در منابع اهل‌سنت آمده گرچه ظاهراً در مقام مدح ايشان بيان شده، لکن هدف نقل‌کنندگان، مذمت حضرت بوده است.
كليدواژه‌ها: سيماي اميرمؤمنان علي عليه السلام، انزع، بطين، کث اللحية، ناتئ الجبهة، کمالات انبيا و ائمه.