بازپژوهشي در سنّ عايشه هنگام ازدواج با پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 45، پاييز و زمستان 1397

رضا جلالي ليقوان / کارشناس ارشد مدرسي معارف اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي     Jalali31391@yahoo.com
اكبر ميرسپاه / استاديار مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     mirsepah@qabas.net
دريافت: 7/6/97 ـ پذيرش: 22/12/97
چکيده
يکي از ازدواج‌هاي رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم، ازدواج ايشان با عايشه بنت ابي‌بکر بود. مورخان و سيره‌نويسان غيرشيعي عمدتاً معتقدند: وي در زمان ازدواج، شش يا نه سال داشته و درحالي‌که باکره بوده، با رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم ازدواج کرده است. برخي از علماي شيعه نيز به باکره بودن وي معتقدند. همين ادعاهاي مورخان عامه و خاصه دربارۀ سن عايشه اهرم ‌فشاري عليه پيامبر رحمت و مهرباني شده، تا برخي از مستشرقان و دشمنان اسلام انواع تهمت‌ها و شبهه‌ها را مطرح کنند و چهرۀ نوراني پيامبر اعظم الهي را چهره‌اي تاريک و شهوت‌پرست و زن‌دوست معرفي نمايند.    
با مراجعه به تاريخ و بررسي دقيق آن، مشخص مي‌شود که سن عايشه به مراتب، بيش از شش يا نه سال بوده و بنا به گزارش‌هايي، وي قبل از ازدواج با پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم، به عقدِ جبيربن مطعم درآمده بود و پس از طلاق گرفتن از او، همسر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم شده است. اين پژوهش کوشيده تا سنّ عايشه را از منظر تاريخي بررسي کند و علل و انگيزۀ کم سن جلوه دادن او را مشخص سازد.
کليد‌واژه‌ها: عايشه، سنّ عايشه، ازدواج پيامبر با عايشه، باکره بودن عايشه، نقد قرآن.