راه‌كار‌هاي مقابله با آسيب‌هاي ميدان نبرد، پيش يا حين آن از منظر آيات تاريخي قرآن (مطالعۀ موردي: بدر و اُحد)

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 45، پاييز و زمستان 1397

محمدحسين دانش‌کيا / دانشيار دانشگاه معارف اسلامي     mkia1988@gmail.com
دريافت: 5/7/97 ـ پذيرش: 13/11/97
چکيده
تجربه‌کنندگان ميدان نبرد آگاهند که در اين ميدان و هنگام رزم يا قبل از نبرد، گاهي رزمنده احساس کاستي مي‌کند و به‌دنبال رهايي از آن است. پرسش اين است كه قرآن در دستورالعمل‌هاي خود براي مجاهدان، در خلال غزوۀ بدر و اُحد، از ميان بي‌شمار باور‌ها و رفتارها، کدامين آنها را در اولويت يادگيري و نهادينه‌سازي به رزمندگان آن دورہ ارائه كرده تا با توجه به آنها، بتوانند از آسيب‌ها در امان باشند؟ اين پژوهش درصدد است با بهره‌گيري از روش توصيفي و تحليلي و به تناسب، از روش «تفسيري» و با رويکرد عبرت‌پژوهي تاريخي، به اصطياد سرفصل‌هاي اين دستورالعمل‌ها بپردازد. يافته‌ها حکايت از آن دارد که مجموعه‌اي از تغييرات و اصلاحات نگرشي و رفتاري در زمينه‌هاي توحيدي و توحيد‌باوري، مرگ و مرگ‌باوري، رفتار‌هاي مؤمنانه قبل از ورود به رزمگاه و در ميدان رزم از سوي خداوند به عنوان فرمانده اصلي جنگ توصيه شده است.
كليدواژه‌ها: مجاهدان، آسيب‌هاي ميدان جهاد، قرآن، غزوۀ بدر، غزوۀ اُحد، دستورالعمل عقيدتي و رفتاري.