بررسي تاريخي مديريت بحران سقيفه الگويي براي بحران‌هاي جامعة اسلامي

سال شانزدهم، شماره اول، پياپي 46، بهار و تابستان 1398

* وحيد وثوقي‌راد / مربي گروه مديريت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     Vahid.oghi@gmail.com 
ولي‌الله نقي‌پورفر / استاديار گروه معارف دانشگاه قم
دريافت: 5/3/98ـ پذيرش: 22/6/98
چکيده
در حال حاضر جامعه اسلامي با بحران‌هاي زيادي روبه‌روست. پيدايش گروه‌هاي تکفيري با عقبه ‌اعتقادي، که امت اسلامي را با خطر شکاف و فروپاشي مواجه کرده، يکي از آنهاست. ازاين‌رو بر انديشمندان مسلمان (سني و شيعه) ضروري است که براي مقابله با چنين بحران‌هايي چاره‌انديشي کنند. يکي از راه‌هاي فائق آمدن بر بحران‌هاي کنوني، بررسي بحران‌هاي گذشته است، به‌نظر مي‌رسد يکي از مقاطع تاريخي که بسيار مشابه با جنس بحران‌هاي امروزي است، شکل‌گيري واقعه سقيفه و چگونگي برخورد پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم و امير مؤمنان علي عليه السلام با اين واقعه است. براين‌اساس اين تحقيق درصدد است با روش تحليل منطقي به بررسي واقعه سقيفه به‌عنوان يک بحران بپردازد تا بتوان با اتکا به نوع مديريت پيشوايان ديني، براي بحران‌هاي کنوني (خطر شکاف و انشقاق جامعه اسلامي از همديگر) چاره‌اي پيدا کرد. ازاين‌رو در اين تحقيق با استفاده از الگوي چهار‌مرحله‌اي (پيش از بحران، آغاز بحران، حين بحران و پس از بحران) به بررسي بحران سقيفه پرداخته شده است.
کليدواژه‌ها: بحران‌هاي جامعه اسلامي، مديريت بحران، الگوي مديريت بحران، سقيفه.