تحليل علائق شاميان به امويان؛ عوامل و پيامدها

سال هفدهم، شماره اول، پياپي 48، بهار و تابستان 1399

* علي‌اکبر عالميان / دانشجوي دکتري تاريخ اهل‌بيت جامعة المصطفي العالميه    najva110@gmail.com
محمدرضا جباري / دانشيار گروه تاريخ مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    jabbari38@yahoo.com
دريافت: 09/12/98ـ پذيرش: 12/05/99
چکيده
بسياري از اهالي شام به خاندان بني‌اميه علاقه داشته‌اند. اين علاقه از دوران معاويه آغاز شده بود. امويان با در پيش گرفتن تدابيري خاص، توانستند نظر شاميان را به ‌سمت خود جلب کنند و آنان را مطيع و مشتاق خود نمايند. بني‌اميه بيش از هر چيز مردم شام را در حصار تبليغاتي قرار دادند که حاصل آن چيزي جز «جهل» نبود. در واقع، عنصر جهل در کنار استفاده از عوامل رواني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، اصلي‌ترين عامل جذب شاميان به‌شمار مي‌آمد. برايند اين موضوع نيز در اطاعت‌پذيري مردم شام نمود يافت. تبعيت شاميان از امويان، بازخوردها و پيامدهايي نظير اطاعت، جانفشاني براي بني‌اميه، تلاش براي تثبيت و گسترش حاکميت امويان، بغض و دشمني نسبت‌ به خاندان رسالت، و در نهايت حاکم شدن اسلام اموي را به‌ همراه داشت.
کليدواژه‌ها: شاميان، امويان، علايق، پيامدها.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
47