بررسي و نقد ديدگاه مادلونگ در خصوص مواضع سياسي ـ اجتماعي امام حسين عليه السلام در دايرة‌المعارف ايرانيكا

سال هفدهم، شماره اول، پياپي 48، بهار و تابستان 1399

* سيده زينب گلابگيرنيک / کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد    z.glnik1991@gmail.com
سعيد طاوسي مسرور / استاديار دانشکده الهيات دانشگاه علامه طباطبائي     Saeed.tavoosi@gmail.com
دريافت: 03/02/99ـ پذيرش: 31/06/99
چکيده
ويلفرد مادلونگ يکي از برجسته‏ترين خاورشناسانِ شيعه‌پژوه معاصر است که آثارش در همسنجي با ساير شيعه‏پژوهان غربي از امتيازهاي علمي و روشي بسياري برخوردار است. اولين مقالۀ مدخل «حسين‌بن ‌علي عليه السلام» در دايرة‌المعارف ايرانيکا در مورد حيات و اهميت امام حسين عليه السلام در شيعه، توسط وي نگاشته شده است. در اين پژوهه با روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي و نقد مقالۀ مادلونگ پرداخته شده است. برايند بررسي و نقدِ گزارشِ وي، خصوصاً در مورد شيوۀ استفاده از منابع در روايتِ رخدادهاي پيرامون صلح و تدفين امام مجتبي عليه السلام و برخي از مواضع حضرت اباعبدالله عليه السلام است. مادلونگ در مقالۀ خود، صرفاً به نقل مبتني بر منابع بسنده نکرده و در بسياري از موارد، برداشت‏ها و تحليل‏هاي شخصي خود را نيز ارائه کرده است.
كليدواژه‌ها: امام حسين عليه السلام، مواضع سياسي ـ اجتماعي امام حسين عليه السلام، صلح امام حسن عليه السلام، ويلفرد مادلونگ، دايرة‌المعارف ايرانيکا.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
83