بررسي تحليلي روايات دعوت مخفي پيامبر اكرم (ص) در سال‌هاي آغازين بعثت

سال هجدهم، شماره اول، پياپي 50، بهار و تابستان 1400، ص 63 ـ 80

* مجتبي محمدي انويق/ استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه ايلام     mo.mohammadi@ilam.ac.ir
ابوالفضل خوش‌منش/ دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران     khoshmanesh@ut.ac.ir
دريافت: 05/02/1400 ـ پذيرش: 29/06/1400

چکيده
مشهور آن است که دعوت پيامبر اکرم (ص) در سال‌هاي آغازين بعثت به‌صورت مخفيانه انجام شده است. اين ديدگاه به پشتوانه چهار دسته از روايات شکل گرفته است: 1) روايات ناظر به موضوع دعوت مخفي به‌صورت مستقيم؛ 2) روايات مربوط به مخفي کردن رسالت از ابوطالب؛ 3) روايات تفسيري آيات 214 شعراء و 94 حجر؛ 4) روايات مربوط به خانه ارقم‌بن ابي‌ارقم. اين مقاله که به روش توصيفي ‌ـ تحليلي انجام گرفته، اعتبار برخي از روايات دعوت مخفي را زيرسؤال برده و به‌طورکلي، نشان داده که اصل دعوت پيامبر اکرم(ص) مخفي نبوده است، بلکه برخي از ياران رسول خدا(ص) با توجه به موقعيت‌هاي خاص خود، قادر به علني کردن اسلام خويش نبودند و به‌صورت مخفيانه ايمان مي‌آوردند. پيامبر اکرم(ص) نيز با فراهم کردن موجبات مخفي ماندن اسلام اين گروه از ياران خود، به حمايت از آنان برمي‌خاست.

کليد‌واژه‌ها: دعوت پيامبر اکرم(ص)، سال‌هاي آغازين بعثت، آغاز اسلام، دعوت مخفي، دعوت علني.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
63