مطالعه تطبيقي ميزان الگوگيري رهبران جمهوري اسلامي از سيرة حكومتي اميرمؤمنان(ع) در مواجهه با مسيحيان ايران

سال هجدهم، شماره دوم، پياپي 51، پاييز و زمستان 1400، ص 107 ـ 122

مهدي ابوطالبي/ استاديار گروه تاريخ معاصر مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    abotaleby@gmail.com
* مهدي يعقوبي/ دانش‌پژوه دکتري تاريخ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)  mahdiyaghoobi83@gmail.com                  
دريافت: 19/08/1400 ـ پذيرش: 24/11/1400

چکيده
مسيحيان در ايران از ديرباز حضور داشته‌اند. اين عده اگرچه اقليتي مذهبي هستند، اما حقوق مشخصي در جامعه اسلامي برايشان در نظر گرفته شده است؛ همان‌گونه که در مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي مسيحيان از حقوق تعريف‌شده‌اي برخوردارند. يکي از انتقادها به جمهوري اسلامي ايران اين است که غيرمسلمانان، ازجمله مسيحيان در ايران آزاد نيستند و حقوق آنها تضييع مي‌شود، درحالي‌که اين امر با معيارهاي حکومت اسلامي و علوي در تناقض است. پژوهش حاضر با روش «مطالعه تطبيقي ـ تاريخي» در پي پاسخ به اين سؤال است که رويکرد جمهوري اسلامي در قبال مسيحيان با سيره حکومتي اميرمؤمنان(ع) تا چه حد همخواني دارد؟ شواهد مستند، از جمله قانون اساسي و ديگر قوانين جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد: جايگاه پيروان مسيحيت و حقوق شهروندي آنها مانند بهره‌مندي از خدمات اجتماعي، آموزشي و شهروندي، آزادي بيان، و امکان مشارکت سياسي مدنظر قرار گرفته و رويکرد جمهوري اسلامي در قبال آنها در مسير معيارهاي اسلامي و منطبق با حکومت علوي است.

کليد‌واژه‌ها: حکومت علوي، امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري، جمهوري اسلامي، اقليت‌هاي مذهبي، مسيحيان

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
107