تطبيق سنت‌هاي قرآني بر شكل‌گيري قيام عاشورا

سال بيستم، شماره اول، پياپي 54، بهار و تابستان 1402، ص 5 ـ 24

رحيم ابوالحسيني/ سطح چهار حوزة علميه و استاد همکار جامعة المصطفي العالميه     rahim_abolhasani@miu.ac.ir
دريافت: 14/01/1402 ـ پذيرش: 03/05/1402

چکيده
واقعة کربلا تأثيرگذارترين عامل در بازسازي هويت مسلمانان، به‌ويژه شيعيان بوده است. در طول تاريخ دربارة واقعة کربلا آثار فرهنگي، هنري و مذهبي بسياري پديد آمده است. يافته‌هاي پژوهشي در اين ميدان، خواننده را با پرسش‌هايي مواجه مي‌کند که پاسخ آنها در اين نگارش کوتاه تهيه شده است. به‌راستي نهضت کربلا با چه هدفي انجام گرفته و ريشة اصلي قيام چه بوده است؟ ديدگاه‌ها دربارة هدف قيام امام حسين(ع) چيست؟ عواملي نظير «اجبار بر بيعت»، «تشکيل حکومت»، «شهادت‌طلبي»، «امر به معروف و نهي از منکر»، «دعوت کوفيان» و «تکليف ويژه» تا چه اندازه در حرکت امام(ع) نقش داشته‌اند؟ در اين نگارش کوتاه، از زاويه‌اي ديگر به قيام عاشورا نگريسته شده؛ زيرا نگارنده تلاش کرده است براساس آيات قرآن واقعة عاشورا را ريشه‌يابي کند؛ ازاين‌رو وظيفة اصلي نوشتار حاضر «تطبيق سنت‌هاي قرآني بر واقعة عاشورا» است و بدين‌وسيله ريشه‌اي‌ترين عامل قيام به‌عنوان مبناي قيام امام حسين(ع) معرفي شده است؛ به‌طوري‌که ديدگاه‌هاي يادشده در ذيل اين مبنا قرار خواهند گرفت.

کليدواژه‌ها: قيام عاشورا، سنت فرصت عدل، سنت تداوم عدل، سنت هلاکت.

شماره صفحه: 
5