هدايت و سياست‌هاي رسول خدا(ص) به‌سمت پيشرفت اقتصادي (با تأكيد بر زيرساخت‌ها)

سال بيستم، شماره اول، پياپي 54، بهار و تابستان 1402، ص 101 ـ 122

سيدمحمدكاظم رجايي رامشه/ دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     smk_rajaee@yahoo.co.uk
دريافت: 09/12/1401 ـ پذيرش: 25/04/1402
چکيده
منظور از سياست‌هاي اقتصادي رسول خدا(ص)، هدايت‌ها و راهبردهاي اقتصادي مستخرج از احکام حکومتي و ضوابط و قوانين مستخرج از منبع وحي است. تحقيق حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و با تکيه بر اسناد و منابع کتابخانه‌اي در مقام پاسخ به اين پرسش است که وضعيت مدينه در هنگام هجرت و پايان حکومت رسول خدا چگونه بود و حضرت چه سياست‌هاي اقتصادي‌اي در دوران کوتاه حاکميت خود اتخاذ کردند؟ يافته‌هاي تحقيق حاکي است که حضرت با تربيت انسان‌ها زيرساخت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي را به‌سرعت و به‌نحو کارا ايجاد کردند و مسير را براي رشد و پيشرفت جامعه فراهم ساختند؛ زندگيِ همراه با تعصبات قبيله‌اي يثرب را منسجم کردند؛ جنگ‌هاي قبيله‌اي و ناامني را به صلح، و جامعة متشتت را به مجموعه‌اي منسجم تبديل نمودند و با تربيت توحيدي جامعه، فضاي کسب‌وکار کارا ايجاد کردند و سرانجام يثرب متفرق را به امت واحده و مدينة طيبه بدل ساختند و توانستند در مدت بسيار کوتاه، با اعمال سياست‌هاي دقيق، در رفتارهاي فعالان اقتصادي و درنتيجه ساختارها و نهادها تحول اساسي ايجاد کنند و بالاترين رشد و پيشرفت ممکن در جامعة اعرابي آن زمان را پديد آورند.

كليدواژه‌ها: رسول خدا(ص)، سياست‌هاي اقتصادي، پيشرفت اقتصادي، کلان‌راهبرد پيشرفت، امنيت سرمايه‌گذاري، زيرساخت‌هاي اقتصادي.

 

شماره صفحه: 
101