تحليل تاريخي حذف حكومت سادات كيايي توسط صفويان (با تأكيد بر مباني نظري)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 42، بهار و تابستان 1396

حسن الهياري / استاديار گروه تاريخ دانشگاه خليج فارس                  hasanallahyari@gmail.com

دريافت: 12/10/95 ـ پذيرش: 9/4/96

چکيده

خاندان سادات کيايي، كه قريب يک قرن و نيم قبل از برآمدن صفويان موفق به تشکيل حکومتي محلي و ريشه‌دار در گيلان شده ‌بودند، با پناه دادن به اسماعيل ميرزا، شاه اسماعيل بعدي، نقش مهمي در ممانعت از نابودي قطعي صفويان و احياي آنها براي نيل به هدف سياسي خود در آغازين سال‌هاي قرن دهم هـ..ق داشتند. با وجود اين، سرنوشت حکومت کيايي، حذف و انقراض در ابتداي قرن يازدهم ق توسط صفويان بود. اين پژوهش تلاش مي‌كند تا فرايند و مباني اين پديده، يعني سرکوب سادات کيايي را به روش تحليل تاريخي بررسي نمايد.

نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه با وجود نشانه‌هاي متعدد، صفويان در تعامل با سادات کيايي هرگز موفق نشدند آنها را به طور کامل کنترل كنند. امراي کيايي با سابقه‌اي مبتني بر سيادت‌ ـ طريقت و داعية حکومت بر مبناي شاه آرماني، در مقياس محلي خويش، بنيان نظري صفويان را هدف قرار داده ‌بودند، بدين‌روي، به سخت‌ترين شکل ممکن سرکوب شدند.

کليد‌واژه‌ها: صفويان، سادات كيايي، حذف خاندان کيايي.