راهبردهاي مديريت سياسي‌ ـ امنيتي پيامبر اكرم(ص) در مواجهه با يهوديان مدينه

سال هجدهم، شماره دوم، پياپي 51، پاييز و زمستان 1400، ص 85 ـ 106

* ابراهيم كارگران/ کارشناس ارشد مديريت راهبردي فرهنگ دانشگاه باقرالعلوم(ع)     kargaran1365.1080@gmail.com
حسين قاضي‌خاني/ استاديار گروه تاريخ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي H.qazikhani@isca.ac.ir                                   
دريافت: 22/08/1400 ـ پذيرش: 09/12/1400

چکيده
يکي از مسائل پيش‌روي حکومت نبوي، تنظيم روابط سياسي با يهوديان مدينه بود که به‌سبب پيمان‌شکني، حکومت نبوي را به شکل‌هاي گوناگون در تنگنا قرار مي‌دادند. هجرت پيامبر(ص) به مدينه با امضاي پيمان‌نامه صلح‌آميز با يهوديان اين شهر همراه بود. اين پيمان‌نامه زندگي مسالمت‌آميز مسلمانان و يهوديان را به‌دنبال داشت. اما يهوديان پس از چندي پيمان‌شکني کردند و گفته‌هاي پيشين خود را انکار نمودند و به حمايت از مشرکان پرداختند. اين امر در نهايت منجر به مواجهه پيامبر(ص) با يهوديان و به‌کارگيري راهبردهاي سياسي ‌ـ امنيتي در تقابل با آنان شد. اين پژوهش با رويکردي تاريخي‌ ـ تحليلي و با استفاده از الگوي سوات (SWOT) به دنبال شناسايي، طبقه‌بندي و اولويت‌بندي راهبردهاي مديريت سياسي‌ ـ امنيتي پيامبر(ص) در مواجهه با يهوديان است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که «صلح و زندگي مسالمت‌آميز»، «عدالت‌محوري در حق يهود» و «جنگ و برخورد سخت» سه راهبرد اساسي پيامبر(ص) بوده‌‌اند.

کليد‌واژه‌ها: مديريت راهبردي، پيامبر(ص)، يهود، صلح، عدالت‌محوري، برخورد سخت.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
85